องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
นายศรีชัง มาชู
ประธานสภา อบต. วังลึก
โทรศัพท์ : 08-7194-0410
นายมานพ รักนาค
รองประธานสภา อบต.
โทรศัพท์ : 08-9272-7344
นางปาลิณีย์ ชัยพิริยดำรงค์
เลขานุการสภา
โทรศัพท์ : 08-1886-1552
นายนกเล็ก พรมสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
โทรศัพท์ : 06-1323-1511
นายมานะ อบแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
โทรศัพท์ : 08-7850-6293
นายคมสัน พรมวงษ์
สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ 3
โทรศัพท์ : 06-4005-2134
นายประภาส สุขอ้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
โทรศัพท์ : 09-3032-9724
นางสงคราม ทั่งโต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
โทรศัพท์ : 08-4621-7616
นายสมชาย เก็บนิค
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
โทรศัพท์ : 09-0202-0356