องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box กองคลัง
นางพรพรรณ ปรีปาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 08-7178-3353
นางสาวปัทธมา อ้นมั่น
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 08-4381-6326
นายไกรวุธ วังใน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 09-6993-3931
นางสาวอัญชลี จันทร์มณี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทรศัพท์ : 08-0115-3863
นางศิราพร สุริยะลังกา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 08-9856-8237
นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนทอง
ผู้ช่วยงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 09-3214-9241
นางสาวสุนิสา ก้อนหิน
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 09-6459-3851
นางสาวกรรณิกา พุ่มชุ่ม
พนักงานนักสำรวจภาคสนาม
โทรศัพท์ : 09-2795-5584
นางสาววรรณวิภา คงปาน
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 09-5780-4161