องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอรณิชา ชุลี
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 08-1786-3150
นางณัฐกานต์ เข็มคง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
โทรศัพท์ : 09-5307-0999
นางวันเพ็ญ อ้นเหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
โทรศัพท์ : 08-9907-05510
นางสาวปวีณา สุขอ้น
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
โทรศัพท์ : 08-9567-8943
นางสาวอริสา ศรีชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 08-2167-1767