messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวธัญสิริ เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 08-7956-6361
นางสาวสุพัตรา จันตะเรือง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-4538-4200
นางสาวฐิติมา แย้มเย็น
ผู้ช่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 06-31168571
นายพงศกร ลีรัก
คนงานปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
โทรศัพท์ : 08-6300-9064

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก