องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box สำนักปลัด
นางสาวธัญสิริ เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ : 08-7956-6361
นางนงนุชค์ จันทร
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 08-0765-4553
นางสุทิพย์ กลิ่นขจร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 08-0843-0927
นางวาสนา แสงปุย
นักพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 08-6406-4655
นายพงษ์พิทักษ์ พรมปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 06-46701742
นางสาวชไมพร บุญยศ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 09-71318-778
นางสาววีระวรรณ พรพฤฒิพงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 08-2884-7846
นางสาวอนันต์ ยองแตน
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 08-9026-9217
นางสาวบุษยา ไคร้บุญโต
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 09-9667-2038
นางสาวสุรีวรรณ หมื่นรัก
ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 08-1040-5344
นางสาวสิริวรรณ พรมมี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทรศัพท์ : 08-0511-5065
นางสาวชลธิชา สมอนาค
ผู้ช่วยงานนักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 09-3051-7148
นายอภิชาติ อ่อนสี
คนงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 09-2503-4216
นายพิทักษ์ ลีรัก
คนงานประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : --
นายธวัช ปานยิ้ม
คนงานประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 09-7964-8034
นายธันยธรณ์ อยู่นคร
คนงานประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : --
นายไพริน อุ่นนุช
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 09-7324-3525
นายวารินทร์ โกสุม
ภารโรง
โทรศัพท์ : 08-7992-2090