ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลวังลึก (กิจกรรมสานชะลอมไม้ไผ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง