ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ ๓๔๙๗ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง