ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายอะคิลิค ขนาด ๑๒x๒๔ นิ้ว พื้นสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง