ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๙๗๑-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง