องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน200ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file คู่มือ การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ของ อบต.วังลึก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1