องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
7 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file คู่มือการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน โดย : admin เปิดอ่าน : 7
7 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file คู่มือความรู้ที่จำเป็นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 7
7 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน" โดย : admin เปิดอ่าน : 5
7 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย : admin เปิดอ่าน : 5
7 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ระเบียบกระทรวจมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 โดย : admin เปิดอ่าน : 5
18 ตุลาคม 2565
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว โดย : admin เปิดอ่าน : 5
18 ตุลาคม 2565
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานแผนพัฒนาท้องถิ่น(นักวิเคราะห์นโยบานและแผน) โดย : admin เปิดอ่าน : 6
18 ตุลาคม 2565
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] โดย : admin เปิดอ่าน : 8
1 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 15
1 ตุลาคม 2564
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังลึก grade โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 14
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1