messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สำหรับเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
คู่มือการปฏิบัติงาน (สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
ระเบียบกระทรวจมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน" poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
คู่มือความรู้ที่จำเป็นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
คู่มือการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
คู่มือการปฏิบัติหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังลึก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1