messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder ประกาศเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 79
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 63
ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานทางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับ2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 70
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก