ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

สำนักงานปลัด อบต.

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต. วังลึก

 

     1
นางสาวธัญสิริ  เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
เบอร์ติดต่อ 08-7956-6361

 

 

   นช

     จีน

 

 พี่แต.......................

 นางนงนุชค์  จันทร
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 08-0765-4553
นางสุทิพย์  กลิ่นขจร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ 08-0843-0927
   นางวาสนา  แสงปุย     
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ 08-6406-4655
 

                                                                                   

   

 พี่ปุ  พี่11  พี่ทิด  พี่22       พี่โรส

นางสาววีระวรรณ  พรพฤฒิพงศ์

ผู้ช่วยเจ้าหนาที่ธุรการ

เบอร์ติดต่อ 08-2884-7846

นายไพริน  อุ่นนุช

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ 09-7324-3525

นายอาทิตย์  หล่ายแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ

เบอร์ติดต่อ 09-3972-5283

นายวารินทร์  โกสุม

ภารโรง

เบอร์ติดต่อ 08-7992-2090

 นางสาวบุษยา ไคร้บุญโต

ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 09-9667-2038

    

 

  พี่แฮว

 

 พี่ส้ม  พี่33  พี่สุ  พี่44 อาเฟย 

นางสาวอนันต์  ยองแตน

คนงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 08-9026-9217

 

นางสาวสุรีวรรณ  หมื่นรัก

ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ 08-1040-5344

  นายอนุสรณ์  อำ่อุ่น     

คนงานประจำรถน้ำ

เบอร์ติดต่อ 08-2168-4708

นางสาวสิริวรรณ  พรมมี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เบอร์ติดต่อ 08-0511-5065

   นายธวัช  ปานยิ้ม    

 คนงานประจำรถน้ำ

เบอร์ติดต่อ 09-7964-8034

นางสาวชลธิชา สมอนาค

ผู้ช่วยงานนักทรัพยากรบุคคล

เบอร์ติดต่อ 09-3051-7148

 

 

                                                                   พี่เจมส์

 

                 นายอภิชาติ อ่อนสี

              คนงานปฏิบัติงานป้องกัน

               และบรรเทาสาธารณภัย

             เบอร์ติดต่อ 09-2503-4216