ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

สำนักงานปลัด อบต.

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต. วังลึก

 

     1
นางสาวธัญสิริ  เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

 

   นช

     จีน

     
 นางนงนุชค์  จันทร
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุทิพย์  กลิ่นขจร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   นางวาสนา  แสงปุย     
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวธนภรณ์  พุฒฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

                                                                                   

   

 pook  pi  tid  va

นางสาววีระวรรณ  พรพฤฒิพงศ์

ผู้ช่วยเจ้าหนาที่ธุรการ

นายไพริน  อุ่นนุช

พนักงานขับรถยนต์

นายอาทิตย์  หล่ายแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ

นายวารินทร์  โกสุม

ภารโรง

นายไสว  ทับเพ็ชร

พนักงานขับรถน้ำ

    

 

  ha

 

 som  to  s  rod

นางสาวอนัน  ยองแตน

คนงานทั่วไป

นางสาวสุรีวรรณ  หมื่นรัก

ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน

  นายอนุสรณ์  อำ่อุ่น     

คนงานประจำรถน้ำ

นางสาวสิริวรรณ  พรมมี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

   นายธวัช  ปานยิ้ม    

 คนงานประจำรถน้ำ