ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

กองการศึกษา

                                                                                                                    บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

                                                                                                                         พนอง

  นางอรณิชา   ชุลี

นักวิชาการศึกษา   รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์ติดต่อ 08-1786-3150

 

 

 

  ณฐกานต  วนเพญ  ม พี่เพิง   
นางณัฐกานต์ เข็มคง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
เบอร์ติดต่อ 09-5307-0999
นางวันเพ็ญ อ้นเหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
เบอร์ติดต่อ 08-9907-05510
น.ส.ปวีณา สุขอ้น
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
เบอร์ติดต่อ 08-9567-8943
 นางสาวศศิธร  อ่วมบุตร
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
เบอร์ติดต่อ 09-39894019
     นางสาวอริสา  ศรีชัย    
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ติดต่อ 08-2167-1767