ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

กองสาธารณสุข

 
บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
                             ธัญสิริ
นางสาวธัญสิริ   เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด  รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           นางสาวชุติยาภรณ์  นวลจันทร์

                                                                                                                               นักวิชาการสาธารณสุข