ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

กองสาธารณสุข

 
บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 ธัญสิริ
นางสาวธัญสิริ   เล็กศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด  รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ 08-7956-6361

 

 

 

 หมอออม 

 

 นางสาวสุพัตรา จันตะเรือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ

เบอร์ติดต่อ 08-4538-4200

 

 

 

 

 

  พี่เปิ้ลใช้จริง (1)

 

 

 

 

 

พี่โอ๊ต 

        นางสาวฐิติมา แย้มเย็น
ผู้ช่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     เบอร์ติดต่อ 08-7308-8835

          นายพงศกร ลีรัก

คนงานปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

  เบอร์ติดต่อ 08-6300-9064