ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

กองคลัง

บุคลากรกองคลัง

 

 

 

 

 

 
 
 นางรฐา   โปร่งอนันต์

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์ติดต่อ 06-4963-9638

 

 

  พรพรรณ
   DSC00126
นางพรพรรณ   ปรีปาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ 08-7178-3353
นางสาวปัทธมา อ้นมั่น
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์ติดต่อ 08-4381-6326

 

      อัญ     ตาย  พี่กวาง  พี่อ้อย      พี่่กรรณิกา
        น.ส.อัญชลี   จันทร์มณี
          ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
   เบอร์ติดต่อ 08-0115-3863

       นางศิราพร สุริยะลังกา

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

  เบอร์ติดต่อ 08-9856-8237

        นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนทอง

            ผู้ช่วยงานกองคลัง

      เบอร์ติดต่อ 09-3214-9241

     นางสาวสุนิสา ก้อนหิน 

        ผู้ช่วยงานธุรการ

 เบอร์ติดต่อ 09-6459-3851

        นางสาวกรรณิกา พุ่มชุ่ม

     พนักงานนักสำรวจภาคสนาม

    เบอร์ติดต่อ  09-2795-5584

     

              พี่ขนุน

               นางสาววรรณวิภา คงปาน

              ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี

             เบอร์ติดต่อ 09-5780-4161