สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก 
 
    
 ม7
นายศรีชัง  มาชู 
ประธานสภา อบต. วังลึก
 
                       

 

     ม8
 ป
นายมานพ  รักนาค
รองประธานสภา อบต.
 
 นางปาลิณีย์  ชัยพิริยดำรงค์
เลขานุการสภา
 

 

 

ม1

 

     ม2

    

ม3

      

        นายนกเล็ก  พรมสุข
       สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
 
         นายมานะ  อบแก้ว
      สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
          นายคมสัน  พรมวงษ์
      สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ 3
 

  

 

 ม4

 

 ม5

 

 ม6

       นายประภาส  สุขอ้น
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
 
       นางสงคราม  ทั่งโต
      สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
 
         นายสมชาย  เก็บนิค
       สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6