ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก 
 
    
5ทัศ
นายสุทัศน์ จางวางคง 
ประธานสภา อบต. วังลึก
                       

 

   7al
ป
           นายศรีชัง  มาชู
      รองประธานสภา อบต.
นางปาลิณีย์  ชัยพิริยดำรงค์ 
เลขานุการสภา

 

 

1b 1เล็ก 2p 2l  3nd  3n  4p
 นายจักรกฤช  สุขอ้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
    นายนกเล็ก  พรมสุข
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
      น.ส.วิไลวรรณ  อยู่กิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
    นายไหล  นาคคุ้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
      นายวันเฉลิม  พรมมั่น
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
     นายมานะ  อบแก้ว
สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ 3
  นายประภาส  สุขอ้น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

  

    4ny 5v 6ty 6ch 7pom 8np  8ko
   นายนิวัฒน์  อบแก้ว
สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ 4
   นายแวว  ทองจันทร์
   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
 นางใบแตย  ขันแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
   นายสมชาย  เก็บนิล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
    นายสุที  แย้มเมล์
   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
       นายมานพ  รักนาค
   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
    นายไฉน  นิ่มมั่ง
สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ 8