ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก 
 
    
        ม7
นายศรีชัง  มาชู 
ประธานสภา อบต. วังลึก
เบอร์ติดต่อ 08-7194-0410
 
                       

 

     ม8
      ป
นายมานพ  รักนาค
รองประธานสภา อบต.
เบอร์ติดต่อ 08-9272-7344
 
 นางปาลิณีย์  ชัยพิริยดำรงค์
เลขานุการสภา
เบอร์ติดต่อ 08-1886-1552
 

 

 

      ม1

       ม2

    

         ม3

      

        นายนกเล็ก  พรมสุข
       สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
  เบอร์ติดต่อ 06-1323-1511
 
          นายมานะ  อบแก้ว
        สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
    เบอร์ติดต่อ 08-7850-6293
          นายคมสัน  พรมวงษ์
      สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ 3
      เบอร์ติดต่อ 06-4005-2134
 

  

 

      ม4

 

      ม5

 

       ม6

     
       นายประภาส  สุขอ้น
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
   เบอร์ติดต่อ 09-3032-9724
 
          นางสงคราม  ทั่งโต
        สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
     เบอร์ติดต่อ 08-4621-7616
               นายสมชาย  เก็บนิค
             สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
         เบอร์ติดต่อ 09-0202-0356