ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก 
 

 

          
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
 
 
 

                         

              
           
    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
      
        
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
      
          
            เลขานุการ