ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก 
 

 

            คณะ
นายสัญญา  น้อยผล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
เบอร์ติดต่อ 08-9562-1860
 
 
 
    ป ตอง
                 
                 นางปาลิณีย์  ชัยพิริยดำรงค์
               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
                    เบอร์ติดต่อ 08-1886-1552

 

นายอนุสร   ประมูลสิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
เบอร์ติดต่อ 08-9563-5506
 

                         

          รอง1          รอง2                      .png
           
            นายเถาวัลย์  นิ่มมั่ง
    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
         เบอร์ติดต่อ 09-32743058
      
           นายไพบูลย์  อุ่นนุช  
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
      เบอร์ติดต่อ 09-7985-8829
                  นายพิน  อยู่คร
                  เลขานุการ
          เบอร์ติดต่อ 08-9562-8909