ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

แผนชุมชน หมู่ที่ 8

แผนชุมชน หมู่ 8 บ้านชะลาด

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่ 8 บ้านชะลาด

 

                        เดิมทีบ้านชะลาดขึ้นอยู่กับหมู่ 6 ตำบลตลิ่งชัน (หนองตม) โดยมีคลองกั้นแนวเขตระหว่าง อำเภอเมือง จังหวัดตาก กับบ้านด่านลานหอย คำว่าชะลาด พอถึงฤดูฝนตกน้ำจะชะและลาดพื้นที่ทุกปี เมื่อมีฝนตกหนัก

ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ ผู้ใหญ่นำ เสือชิต คนต่อมา ผู้ใหญ่ติ่ง นิ่มมั่ง กำนันณรงค์ อิ่มเที่ยง ทำการแบ่งเขต ระหว่าง ตำบลตลิ่งชันกับตำบลวังลึก บ้านชะลาดก็ขึ้นอยู่กับหมู่ 6 ตำบลวังลึกอีก พอผู้ใหญ่ติ่ง นิ่มมั่งเสียชีวิต คนต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่เถาวัลย์ นิ่มมั่ง เป็นได้ 5 ปี คนปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่ชาย นิ่มมั่ง แยกเขตหมู่บ้านชะลาก เป็นหมู่ที่ 8 ปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่บ้าน คือ   นายสมาน เอมอยู่

 

ที่ตั่งและอาณาเขตติดต่อ

                                1.ทิศเหนือ                            ติดต่อ     เขตพื้นที่ฝึกทหาร หมู่ 5 ตำบลตลิ่งชัน

                                2.ทิศใต้                                  ติดต่อ     คลองตะแบก และ คลองบ่อพง

                                3.ทิศทิศตะวันออก              ติดต่อ     บ้านหนองตม หมู่ 6 ตำบลวังลึก

                                4.ทิศตะวันตก                      ติดต่อ     คลองตะแบก และ พื้นที่เมืองตาก

ลักษณะภูมิประเทศ

                                เป็นพื้นที่ลุ่มๆดอนๆจะสูงก็ไม่เชิงจะลุ่มก็ไม่ใช้

 

ลักษณะภูมิอากาศ

                                ร้อนจัดช่วงฤดูแล้งหนาวไม่จัดพอประมาณเป็นช่วงๆฝนตกไม่ค่อยตามฤดู ถ้าตกมากก็ท่วม เร็วมาก

การปกครอง (การแบ่งคุ้มต่าง ๆ)

มี 2 คุ้ม

 

                                1.คุ้มที่ 1 ชะลาดพัฒนา

                                                จำนวนครัวเรือน 27 ครัวเรือน ประชากร 78 คน ผู้อาศัย 3 คน

 

                                                นายรำไพ              รักนาค                   นายบรรเทิง          เอมอยู่

                                2.คุ้มที่ 2 ดอกคูน

                                                จำนวนครัวเรือน 18 ครัวเรือน ประชากร 42 คน ผู้อาศัย 5 คน

                                                นายธวัช                ผุยเถื่อน                                นายสุวิน               พรมวงศ์

ประชากร/ครัวเรือน (ทะเบียนบ้านราษฎรและ จปฐ.)

 

                                มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 45 ครัวเรือน

                                ประชากร 132 คน

                                ชาย    67 คน

                                หญิง   65 คน

                                จำนวนผู้อาศัยหญิง 7 คน   ชาย 1 คน

อาชีพหลัก/อาชีพรอง

 

                                อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำไร่

                                อาชีพรอง คือ เลี้ยงวัว รับจ้างทั่วไป

ข้อมูลแหล่งน้ำ

 

                                บ่อน้ำตื้น               16 บ่อ

                                บ่อบาดาล              1 บ่อ

                                สระประมง           1 แห่ง

                                สระ ส.ป.ก.          21 แห่ง

                                สระส่วนตัว          10 แห่ง

                                สระส่วนร่วม        3 แห่ง

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

                                1.นายมนต์         เอมอยู่                    ผู้ใหญ่บ้าน

                                2.นายธวัช          ผุยเถื่อน                 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                3.นายบรรเทิง      เอมอยู่                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                                1.นายรำไพ           รักนาค

                                2.นายไฉน           นิ่มมั่ง

คณะกรรมการหมู่บ้าน

                                1.นายสมาน         เอมอยู่                    ประธาน

                                2.นายสำเนียง      หนูแดง                  รองประธาน

                                3.นายเจตนิพัทธ์  ยมเกิด                    กรรมการ

                                4.นายมงคล          ค้อมทอง                กรรมการ

                                5.นายชูชาติ          เก็บนิล                   กรรมการ

                                6.นายศักดิ์ชัย       ค้อมทอง                กรรมการ

                                7.นายรำไพ           รักนาค                   กรรมการ

                                8.นายบรรเทิง      เอมอยู่                    กรรมการ

                                9.นายพงศกร       ตันปิ่น                    กรรมการ

                                10.นายธวัช          ผุยเถื่อน                 กรรมการ

                                11.นายสำเริง       ค้อมทอง                กรรมการ

                                12.นางประเทือง เอมอยู่                    กรรมการ

ตำรวจบ้าน

                                1.นายชูชาติ          เก็บนิล                                   2.นายเจตนิพัทธิ์  ยมเกิด

                                3.นายสมจิตร       ตันปิ่น                                    4.นายธวัช             ผุยเถื่อน

                                5.นายการะเวช    พรมวงศ์                                6.นายชราช          ค้อมทอง

7.นายสุวิน            พรมวงศ์                                8.นายวี                  เสือชิต

9.นายแขวง           เอมอยู่                                    10.นายมานพ       รักนาค

อปพร.

 

                                1.นายมานพ         รักนาค

                                2.นายสมชาย       เก็บนิล

                                3.นายสมจิตร       ตั่นปิน

                                4.นายธวัช             ผุยเถื่อน

                                5.นายการะเวช    พรมวงศ์

                                6.นายสมคิด         ค้อมทอง

                                7.นายขวัญ            ค้อมทอง

คณะกรรมการ ป.ป.ส.

 

                                1.นายบรรเทิง      เอมอยู่                                    2.นายสายทอง     โพธิ์แปลง

                                3.นายแขวง           เอมอยู่                                    4.นายเฉลิม           ยมเกิด

                                5.นายวี                  เสือชิต                                   6.นายไสว             ค้อมทอง

                                7.นายเจตนิพัทธิ์  ยมเกิด                                    8.นายขวัญ            ค้อมทอง

                                9.นายรำไพ           รักนาค                                   10.นายมานพ       รักนาค

                                11.นายชูชาติ        เก็บนิล                                   12.นายมนต์         เอมอยู่

                                13.นายจรูญ          เอมอยู่                                    14.นายสมาน       เอมอยู่

                                15.นายปราโมทย์ ทรัพย์เพชร                         16.นายละม่อม    เอมอยู่

                                17.นายสุวรรณ     พรมวงศ์                                18.นายสำเนียง    หนูแดง

                                19.นายมงคล        ค้อมทอง                                20.นายการะเวช  พรมวงศ์

                                21.นายธวัช          ผุยเถื่อน                                 22.นายชราช        ค้อมทอง

                                23.นายประพันธ์ พรมวงศ์                                24.นายสมคิด       ค้อมทอง

                                25.นายศักดิ์ชัย     ค้อมทอง                                26.นายพงศกร     ตั่นปิ่น

อาสาปศุสัตว์

 

                                1.นายสุวิน            พรมวงศ์

                                2.นายขวัญ            ค้อมทอง

                                3.นายศักดิ์ชัย       ค้อมทอง

 

อสม.

 

                                1.นายสุวิน            พรมวงศื

                                2.นายมงคล          ค้อมทอง

                                3.นายขวัญ            ค้อมทอง

                                4.นางสำเริง          ค้อมทอง

                                5.นางเคลิ้ม           โพธิ์แปลง

                                6.นางพยนต์         สุติ

                                7.น.ส.แววตา       พรมวงค์

คณะกรรมการแม่บ้าน กพสม.

                                1.นางสำเริง          ค้อมทอง

                                2.นาวสมคิด         เอมอยู่

                                3.นางสวาท          ยมเกิด

                                4.นางสุภาพร       เอมอยู่

                                5.นางเคลิ้ม           โพธิ์แปลง

                                6.นางจำปี             เอมอยู่

                                7.นางประเทือง   เอมอยู่

                                8.นางสว่าง           เสือชิต

                                9.นางอรพิน         รักนาค

                                10.นางพยนต์       สุติ

                                11.นางพเยาว์       เก็บนิล

                                12.นางประจวบ   ทรัพย์เพชร

                                13.นางล้วน          หนูแดง

                                14.นางเสด็จ         ค้อมทอง

                                15.น.ส.แววตา     พรมวงศ์

อาสาสมัครป้องกันภัย

                                1.นายสำเนียง      หนูแดง                                  2.นายธวัช             ผุยเถื่อน

                                3.นายมานพ         รักนาค                                   4.น.ส.ทัศน์วรรณ์ นิ่มมั่ง

 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

                                หมายเลขบัญชี ธนาคาร ธ.ก.ส. หน่วยบ้านด่านลานหอย

                                จำนวนเงินทั้งหมด 29,920 บาท

                                มีสมาชิกจำนวน 46 คน

คณะกรรมการปัจจุบัน จำนวน 14 คน

                                1.นายสมาน         เอมอยู่                    ประธาน

                                2.นางสำเริง          ค้อมทอง                รองประธาน

                                3.นายชูชาติ          เก็บนิล                   เลขานุการ

                                4.นายสำเนียง      หนูแดง                  เหรัญญิก

                                5.นางประเทือง   เอมอยู่                    ปฎิคม

                                6.นายไสว             ค้อมทอง                ฝ่ายตรวจสอบ

                                7.นายมงคล          ค้อมทอง                ฝ่ายตรวจสอบ

                                8.นายเจตนิพัทธิ์  ยมเกิด                    ฝ่ายตรวจสอบ

                                9.นายบรรเทิง      เอมอยู่                    ฝ่ายพิจารณาเงินกู้

                                10.นางสวาท        ยมเกิด                    ผู้ช่วย

                                11.น.ส.พยนต์     สุติ                          ผู้ช่วย

                                12.นางเสด็จ         ค้อมทอง                ฝ่ายส่งเสริม

                                13.นางเคลิ้ม         โพธิ์แปลง             ผู้ช่วย

                                14.นางสุภาพร     เอมอยู่                    ผู้ช่วย

กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ (สปก.)

                                1.มีจำนวน 10 ราย

                                2.มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

                                3.โดยการขำระเป็นรายปี พร้อมดอกและต้น

 

ศักยภาพของชุมชน

                                1.เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดได้โดยไม่ให้มีผู้ค้าและผู้เสพใน      หมู่บ้าน

                                2.ไม่มีกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ มีแต่ความสามัคคี ไม่แบ่งแยกชนชั้น

                                3.จะคอยช่วยเหลือและแบ่งเบสพาละหน้าที่ของผู้นำแต่ละฝ่าย เมื่อทางการขอความร่วมมือ

สภาพปัญหาของชุมชน

 

                                1.ยังมีคนจนอยู่ในหมู่บ้านเพราะคนจนกลุ่มนี้มีพื้นที่ทำกินน้อยรายได้ไม่พอเพียงต่อการ   ดำรงชีพ

                                2.ไม่มีการงานที่จะทำต่อเนื่อง อีกอย่างคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างและไม่มีความรู้ ในด้านอาชีพหลัก และความรู้ขั้นพื้นฐาน

สาเหตุแนวทางแก้ไขปัญหา

 

                                1.ถ้าดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยหรือฝนตกสม่ำเสมอ ก็พอมีช่องทางช่วยคนกลุ่มนี้ได้

2.ส่งเสริมอาชีพ คือชี้แนะให้ปลูกพืชหมุนเวียน จึงจะมีรายได้

โครงการที่แก้ไขปัญหา

                                1.ปัจจัยหลัก ต้องมีแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่เพื่อระบายลงสู้ลำคลอง

                                2.ต้องมีทำนบหรือฝายน้ำล้น หรือท่อส่งน้ำทางใต้ดินไปสู่พื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน

ปัญหาที่ชุมชนแก้ไขด้วยตนเอง

                                1.คือการรับจ้างแต่ทุกวันนี้งานในหมู่บ้านหรือชุมชนจะมีน้อยเพราะใช้อุกรณ์แทนแรงงานคนเสียส่วนใหญ่

                                2.พอหมดฤดูทำการเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ก็เข้ากรุง ส่วนน้อยก็เข้าป่าหาผักมาขายได้บ้างไม่ได้บ้าง เพื่อเป็นการอยู่รอดของครอบครัว

ปัญหาที่ต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอกให้แก้ไขปัญหา

                                1. อยากให้หน่วยงานภายนอกช่วยผลักดันราคาพืชผลผลิต

                                2. อยากให้หน่วยงานภายนอกหาแหล่งเงินทุนที่ปลอดดอกเบี้ยมาปล่อยให้ประชาชนกู้ในระยะ   ยาว

 

 

 

แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

โครงการที่หมู่บ้านขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

1. การคมนาคม

                        (1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทุกสายในหมู่บ้าน

                        (2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหัวสะพานชะลาด   - หนองตม ระยะทาง 5,000 เมตร

                        (3) ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชะลาดพัฒนา ระยะทาง 700 เมตร   (อันดับ 1)

                        (4) ก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอกคูณ ระยะทาง 1,500 เมตร

 

2. น้ำอุปโภค - บริโภค

                        (1)   ขุดสระน้ำหัวนา 4 ไร่   (5 แห่ง)

                        (2) ก่อสร้างถนนน้ำล้น คลองลานตะแบก ยาว 20 เมตร กว้าง 4 เมตร   (อันดับ 2)

                        (3) ก่อสร้างฝาย มข. คลองลานตะแบก ไร่นายบรรเทิง

                        (4) ขุดลอกคลองราวประทึง กว้าง 15 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึก 3 เมตร   (อันดับ 3)

                        (5) ขุดลอกคลองหนองแจง ยาว 3,000 เมตร กว้าง 15 เมตร ลึก 3 เมตร

                        (6) ขุดบ่อบาดาล ไร่ผู้ใหญ่สมาน 3 จุด

 

3. ด้านไฟฟ้า

                        (1) ไฟรายทาง 9 จุด   (อันดับ 4)

                        (2) ขอสนับสนุนหม้อแปลงขนาดใหญ่

                        (3) ขยายเขตไฟฟ้าซอยดอกคูณ ระยะทาง 500 เมตร

 

4. ด้านการศึกษา

                        - ขอสนับสนุนทุนการศึกษา

5. ด้านประมง

                        - ขอสนับสนุนพันธ์ปลา ปลาดุก ปลานิล

 

6. ด้านสาธารณสุข

                        - ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อ โรคพิษสุนัขบ้า

 

7. ด้านสิ่งแวดล้อม

                        - ปลูกป่าชุมชน - กันแนวเขตป่าชุมชน

 

8. ด้านเกษตร

                        (1) ขอสนับสนุนพันธ์ข้าว หอมประทุม - เหลืองประทิว หอมสุพรรณ

                        (2)   ขอสนับสนุนพันธ์หญ้า กินนี่สีม่วง ถั่วฮามาต้า รู่ซี่ หน่อพันธ์แพงโกลา   (อันดับ 5)

 

9. สิ่งแวดล้อม

                        - ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน

                        - ปัญหาขยะมูลฝอย  

                        - เตาเผาขยะ

 

10. ส่งเสริมอาชีพ

                        -   ส่งเสริมผู้สูงอายุ ทำอาชีพเสริม เช่น ทำไม้ลูกชิ้น ,ไม้ปิ้งไก่ ,ไม้ตะเกียบ

 

11. ปัญหาอื่น ๆ

                        -   ทะเลาะวิวาท

                        - ปัญหาเยาวชน