ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

แผนชุมชน หมู่ที่ 7

แผนชุมชน หมู่ 7 บ้านหนองตูม

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่ 7 บ้านหนองตูม

 

                        เมื่อประมาณปี 2498 ได้มีพ่อแก่ชมและย่ามี เม่นแม่สลิด ได้เข้ามาอยู่เป็นครอบครัวแรกและต่อมาอีกประมาณ 2 ปี ได้มีพ่อมะลิ และ แม่แถว ดีกัน ได้เข้ามาอยู่เป็นครอบครัวที่ 2 และเป็นคนให้ข้อมูลแก่ลูกหลานเพราะพ่อแก่ชมและย่ามี ได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว พ่อมะลิได้เล่าว่าตอนแรกที่เข้ามาอยู่เป็นป่าไม้หนาทึบและมีหนองน้ำ สัตว์ป่า หาของป่ากินได้ง่ายเพราะครัวเรือนที่เข้ามาอยู่ตอนแรกมีไม่กี่ครัวเรือนและต่อมาได้มีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และพ่อแก่ชมได้เล่าต่ออีกว่าตอนที่เข้ามาอยู่ตอนแรกมีต้นมะตูมเยอะมากทำให้คนในหมู่บ้านเรียกติดปากว่า หนองตูมและก็ได้เรียกติดต่อกันมาว่าบ้านหนองตูมจนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2530 ได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านหนองตูมเป็นหมู่ที่ 10 ตำบลตลิ่งชัน ต่อมาเมื่อประมาณปี 2535 ได้มีการจัดแยกตำบลระหว่างตำบลวังลึกกับตำบลตลิ่งชัน จากเดิมมีทั้งหมด 14 หมู่บ้านโดยให้แยกเป็นตำบลละ 7 หมู่บ้าน บ้านหนองตูมได้อยู่ในเขตตำบลวังลึกเป็นหมู่ที่ 7 ตำบลวังลึก เรื่อยมาจนถึง ปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

 

1.ทิศเหนือ            ติดต่อ     หมู่ 5 ตำบลตลิ่งชัน

2.ทิศใต้                  ติดต่อ     หมู่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

3.ทิศตะวันออก    ติดต่อ     หมู่ 1 บ้านวังลึก ตำบลวังลึก

4.ทิศตะวันตก      ติดต่อ     หมู่ 6 บ้านหนองตม ตำบลวังลึก

พื้นที่ทั้งหมด 3,250 ไร่

ประชากร/ครัวเรือน (ทะเบียนราษฎรและจปฐ.)

ประชากรทั้งหมดมี             233         คน      79     ครัวเรือน

ชาย                                         127         คน

หญิง                                       106         คน

 

อาชีพหลัก/อาชีพรอง

อาชีพหลักส่วนใหญ่ ทำไร่ ทำนา

อาชีพรอง

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ

1.บ่อน้ำตื้นมีทั้งหมด          8              บ่อ

2.บ่อบาดาลมีทั้งหมด         3              บ่อ

3.คลอง                                  1              แห่ง

4.สระน้ำ                               3              แห่ง

ทำเนียบผู้นำหมู่บ้าน

1.นายอนันต์          ทองจันทร์        ผู้ใหญ่บ้าน

2.นายสำภาษ       ทรัพย์เพชร       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

3.นายบุญเลิศ      เคลือบแก้ว       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1.นายวิโรจน์         เคลือบแก้ว

2.นายศรีชัง          มาชู

คณะกรรมการหมู่บ้าน

1.นายประเสริม                   ทรัพย์เมือง

2.นายบุญธรรม                    ยมนา

3.นายทองพัน                      ยมนา

4.นายวิชัย                             ปันใจ

5.นายสะอาด                        มาชู

6.นายศรีนวล                       ยมนา

7.นายบุญเลิศ                       เคลือบแก้ว

8.นางราตรี                           เพ็งเขียว

9.นายจักกริช                        เอมอิ่ม

ทำเนียบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 

1.นายประเสริม                   ทรัพย์เมือง

2.นายน้อย                            เอมอิ่ม

3.นายวรธน                          อ่ำอุ่น

4.นายศรชัย                          แย้มเมล์

5.นายวิโรจน์                        เคลือบแก้ว

6.นายระเวียง                       เอมอิ่ม

ทำเนียบตำรวจบ้าน

1.นายประเสริม                   ทรัพย์เมือง

2.นายบุญธรรม                    ยมนา

3.นายอุดร                             เสาหิน

4.นายประเสริฐศักดิ์           ทรัพย์เมือง

5.นายนชา                            มาชู

6.นายศรีชัง                          มาชู

7.นายจเร                               ดีกัน

8.นายสุทัศ                            เพ็งเขียว

9.นายน้อย                            เอมอิ่ม

10.นายศรัญยู                       แย้มเมล์                

หมอดิน

นายวิชัย                 ปันใจ

อาสาปศุสัตว์

นายน้อย                เอมอิ่ม

อสม.

 

1.นายประเสริม                   ทรัพย์เมือง

2.นายบุญธรรม                    ยมนา

3.นายทองพัน                      ยมนา

4.นายธิติ                               ยมนา

5.นางทองเพียร                   อยู่ปั้น

6.นางสิริรัตน์                       ยมนา

7.นางรจนา                           ทองจันทร์

8.นางประทีป                       ดีกัน

9.นางสงกรานต์                  ยมนา

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

 

                หมายเลขบัญชีธนาคาร 404 – 2 – 13507 – 1

                จำนวนเงินทั้งหมด             280,000 บาท

คณะกรรมการ กข.คจ.

1.นายจักกริช        เอมอิ่ม

2.นายวิชัย             ปันใจ

3.นายน้อย            เอมอิ่ม

4.นางราตรี           เพ็งเขียว

5.นายบุญเลิศ       เคลือบแก้ว

6.นายทองพัน      ยมนา

7.นายประเสริม   ทรัพย์เมือง

8.นายแป๊ะ            เอมอิ่ม

9นายสะอาด         มาชู

กองทุนหมู่บ้าน

                หมายเลขบัญชีธนาคาร เล่มที่ 1    04 – 2601 – 20 – 091235 – 7

                จำนวนเงินทั้งหมด             1,000,000 บาท

                หมายเลขบัญชีธนาคาร เล่มที่ 2    04 – 2601 – 20 – 091237 – 5

                จำนวนเงินทั้งหมด             146,796.11   บาท

                คณะกรรมการชุดปัจจุบันมี 15 คน

                1.นายบุญเลิศ                       เคลือบแก้ว            ประธาน

                2.นางทองเพียร                   อยู่ปั้น                     เหรัญญิก

                3.นายอุดร                             เสาหิน                                 เลขานุการ

                4.นายจันทร์แรม                  ปันใจ                     รองประธาน

                5.นางรจนา                           ทองจันทร์             กรรมการ

                6.นายถนอม                         กลัดแก้ว                กรรมการ

                7.นางชานกานต์                  กลัดแก้ว                กรรมการ

                8.นายประเสริม                   ทรัพย์เมือง            กรรมการ

                9.นายราตรี                           เพ็งเขียว                                กรรมการ

                10.นางสงกรารต์                 ยมนา                     กรรมการ

                11.นางประทีป                    ดีกัน                       กรรมการ

                12.นายแป๊ะ                          เอมอิ่ม                   กรรมการ

                13.นายธีรพงษ์                     อินทร์น้อย            กรรมการ

                14.นายวรธน                        อ่ำอุ่น                     กรรมการ

                15.นางสิริรัตน์                     ยมนา                     กรรมการ              

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

                หมายเลขบัญชีธนาคาร      04 – 2601 – 20 – 084708 – 5

                จำนวนเงินที่มีทั่งหมด       84,000 บาท

คณะกรรมการ

                1.นายสุทัศ            เพ็งเขียว

                2.นายอุดร             เสาหิน

                3.นางพัชรี            มาชู

 

กองทุนสตรี

 

                หมายเลขบัญชีธนาคาร      040 –42 –21899 – 2

                จำนวนเงินทั้งหมด             25,000 บาท

                คณะกรรมการ

                1.นายราตรี                           เพ็งเขียว

                2.นางมนัส                           ทรัพย์เมือง

                3.นางทองเพียร                   อยู่ปั้น

                4.นางประจวบ                     เสาหิน

                5.นางจันทร์แรม                  ดีกัน

                6.นางรัดใด                           นุ่มพรม

                7.นางบุญที                           เอมอิ่ม

                8.นางสงกรานต์                  ยมนา

                9.นางแจ๋ว                             ยมนา

                10.นางพนม                         ยมนา

                11.นางสำออย                      ทรัพย์เพชร

                12.นางจุไร                           บุญเม่น

                13.นางฉวี                             เอมอิ่ม

                14.นางไพศาล                     ภูคมังค์

                15.นางเฉลี่ยว                       ยมนา

กลุ่มอาชีพเลี้ยวโค

 

                หมายเลขบัญชีธนาคาร      404 – 2 – 20842 – 3

                จำนวนเงินทั้งหมด             100,000 บาท

คณะกรรมการ

                1.นายประเสริม                   ทรัพย์เมือง            ประธาน

                2.นายจันทร์แรม                  ปันใจ

                3.นายทม                               ถึงทุ่ง

 

แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

โครงการที่หมู่บ้านขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

1. การคมนาคม

                        (1) ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1 – หมู่ 7 – หมู่ 6 ระยะทาง 11 กิโลเมตร   (อันดับ 1)

                        (2) ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ระยะทาง 250 เมตร

                        (3) ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ระยะทาง 190 เมตร

                        (4) ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ระยะทาง   60 เมตร

                        (5) ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด บ้านนางเล็ก เกตุเถื่อน ระยะทาง 2,000 เมตร

                        (6) ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายหนองตมน้อย - หนองทอง ระยะทาง 3,000 เมตร

                        (7) ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายหนองรางปืน - หนองดู่ ระยะทาง 3,500 เมตร

                        (8) ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายหนองตูม - หนองไอ้เป๋ ระยะทาง 2,000 เมตร

                        (9) ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองดู่ - หนองโปร่ง ระยะทาง 2,500 เมตร

 

2. ด้านไฟฟ้า

                        (1) ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนางชานากานต์ ระยะทาง 100 เมตร   (อันดับ 3)

                        (2) ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนายสวัสดิ์ โพธิ์คำ - บ้านนายดำ คุ้มเณร ระยะทาง 600 เมตร

                        (3) ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนางอำนวย - นายไพบูลย์ คำปากกา ระยะทาง 100 เมตร

                        (4) ไฟรายทาง 15 จุด

3. ด้านแหล่งน้ำ

                        (1) ขุดบ่อน้ำตื้น 3 บ่อ

                        (2) เครื่องกรองน้ำประปา    (อันดับ 2)

                        (3) ขุดลอกคลองแสลงพัน ยาว 2,000 เมตร กว้าง 18 เมตร ลึก 3.5 เมตร

                        (4) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ

4. ด้านการเกษตร

                        - ขอสนับสนุนพันธ์ข้าว กข. ,สุพรรณ ,มะลิ 105 ,พันธ์หญ้า   (อันดับ 4)

5. ด้านประมง

                        - ขอสนับสนุนพันธ์ปลาดุก ,ปลานิล ,ปลาตะเพียน ,ปลายี่สก

6. ด้านสิ่งแวดล้อม

                        - ขอสนับสนุนถังขยะ

7. ด้านส่งเสริมอาชีพ

                        - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   (อันดับ 5)