ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

แผนชุมชน หมู่ที่ 5

แผนพัฒนาหมู่บ้าน

บ้านหนองป่าแต้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลวังลึก

อำเภอบ้านด่านลานหอย   จังหวัดสุโขทัย

...........................

 

ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

          ๑ พื้นที่.........๕.........ตารางกิโลเมตร  ( ๓,๑๒๕ ไร่ )

          ๒. อธิบายภูมิประเทศพอสังเขป

ที่ตั่งและอาณาเขตติดต่อ

                   . ทิศเหนือ      ติดต่อ   หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน

                   . ทิศใต้          ติดต่อ   หมู่ ๙ บ้านเตาปูน ตำบลหนองหญ้าปล้อง

                   . ทิศตะวันออก ติดต่อ   หมู่ ๔ ตำบลหนองหญ้าปล้อง

                   . ทิศตะวันตก   ติดต่อ   หมู่ ๖ บ้านหนองตม ตำบลวังลึก

          ๓ จำนวนประชากร   รวมทั้งสิ้น ....๓๔๘.....คน แยกเป็น ชาย .....๑๘๐......คน หญิง....๑๖๙....คน

                   ๓.๑ ผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ) รวมทั้งสิ้น.......๔๗.....คน แยกเป็น

                             ชาย.......๒๐...........คน   หญิง...........๒๗...........คน

                   ๓.๒ คนพิการ รวมทั้งสิ้น.......๑๔.......คน แยกเป็น ชาย .......๘.....คน หญิง........๖.......คน

          ๔ จำนวนครัวเรือน ..........๙๔..........ครัวเรือน

          ๕ การประกอบอาชีพ

                   *   เกษตรกรรม (ทำไร่ /ทำนา /ทำสวน/เลี้ยงสัตว์) ..........๙๔............ครัวเรือน

                   *   ประมง ..............๑..............ครัวเรือน

                   *   ค้าขาย ..............๒..............ครัวเรือน

                   *   ทำงานประจำ/รับราชการ ..............๑..............ครัวเรือน

                   *   ทำงานประจำเอกชน/บริษัท/โรงงาน ..............๒๐ ..............ครัวเรือน

                   *   อื่น ๆ ............................ครัวเรือน

          ๖. ว่างงาน จำนวน .................-................ คน

          ๗. หมู่บ้าน มีรายได้...............................บาท/ปี รายจ่าย...................................บาท/ปี

             มีหนี้สิน............................................... บาท

          ๘. จำนวนกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ จำนวน........๑..........กลุ่ม ดังนี้

(๑) กลุ่มเลี้ยงวัว

 

          ๙. กองทุนในหมู่บ้าน มีจำนวน ..................๕...................... กองทุน ดังนี้

(๑) ชื่อกองทุน.........เงินล้าน................         งบประมาณ.....๑,๔๐๐,๐๐๐.......บาท

(๒) ชื่อกองทุน.........สัจจะเงินล้าน..........      งบประมาณ.......๑๑๐,๐๐๐.........บาท

(๓) ชื่อกองทุน.........เงิน ก.ข.ค.จ............      งบประมาณ........๓๒๐,๐๐๐........บาท

(๔) ชื่อกองทุน.........SML……………….......      งบประมาณ........๔๐๐,๐๐๐........บาท

(๕) ชื่อกองทุน.....ออมทรัพย์.................    งบประมาณ.....๙๐๐,๐๐๐...........บาท

 

 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน

             ๑. จุดอ่อนของหมู่บ้าน (ปัญหา/อุปสรรค)

                   O ด้านเศรษฐกิจ.........อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน.......

                   O ด้านสังคม.............-...........................................

                   O ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม............โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้.....................

                   O ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย...........มีการแพร่ระบาดยาเสพติด หากขาดการดูแลป้องกัน

                   O ด้านการบริหารจัดการ..............ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น................

 

 

             ๒. จุดแข็งของหมู่บ้าน (ศักยภาพ = ความสามารถของหมู่บ้าน)

                   O ด้านเศรษฐกิจ.............ประชาชนมีความสามัคคี ร่วมมือกัน............

                   O ด้านสังคม.............ประชาชนส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้าน....

                   O ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม..............บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก มีความรู้ความสามารถ..........

                   O ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย.................มีเวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน

 

                   O ด้านการบริหารจัดการ............ประชาชนมีความสามัคคีร่วมมือกัน

             ๓. ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านในอนาคต (วิเคราะห์จากความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่มีอยู่ของหมู่บ้าน เพื่อกำหนดสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว/หมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อย ปลอดจากสิ่งเสพติด เป็นต้น)

...........................หมู่บ้านเกษตรกรรม ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง..................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 

 

 

ส่วนที่ ๓ การจัดลำดับความต้องการ/โครงการ ของหมู่บ้าน

                   (ตัวอย่าง แนบท้าย)

 

 

 

ส่วนที่ ๔ บันทึกการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน

                   (ตัวอย่าง แนบท้าย)

 

ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ควรเพิ่มเติมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน

๑ สภาพความเสี่ยงภัยของหมู่บ้าน / ชุมชน

          ๑.๑ ประวัติการเกิดภัย

 

ปี พ.ศ...........

ภัยที่เกิด

สภาพความเสียหาย

หมายเหตุ

๒๕๔๙

น้ำท่วม

ไร่นา สัตว์เลี้ยง ถนนได้รับความเสียหาย

 

๒๕๕๒

วาตภัย

บ้านพัง

 

 

 

 

 

 

          ๑.๒ ปฏิทินการเกิดภัย

 

ภัย

เดือน

หมายเหตุ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค

ส.ค

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

น้ำท่วม

 

 

 

 

P

P

 

 

 

 

 

 

 

วาตภัย

 

 

 

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ๑.๓ แผนที่หมู่บ้าน / ชุมชน

                   โดยให้จัดทำแผนที่หมู่บ้านเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของบ้านเรือน   พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ปลอดภัย และเส้นทางอพยพ     เมื่อเกิดภัยปิดประกาศไว้   ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้านหรือสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

 

๒. โครงการ / กิจกรรม   ในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงภัยของหมู่บ้าน / ชุมชน

          ๒.๑ โครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้าน / ชุมชนดำเนินการเอง

                   (๑) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

                   (๒) โครงการจุดชุด อปพร. เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

          ๒.๒ โครงการ / กิจกรรมที่หมู่บ้านชุมชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ จาก อปท. หรือหน่วยงานอื่น

                   (๑) โครงการขอรับการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

                   (๒) โครงการจุดชุด อปพร. เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

                   (๓) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ