ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

แผนชุมชน หมู่ที่ 4

แผนชุมชน หมู่ 4 บ้านหนองสองตอน

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่ 4 บ้านหนองสองตอน

               

                                เดิมบ้านหนองสองตอนนี้ มีหนองน้ำอยู่สองแห่งซึ่งชาวบ้านใช้ในการเลี้ยงชีพ โดยการหาปลาและทำนา ระหว่างหนองน้ำนี้มีรางน้ำเล็ก ๆ เชื่อมต่อหนองน้ำทั้งสองแห่งนี้ ทำให้มีน้ำไหลตลอดเวลาระหว่างหนองน้ำทั้งสองนี้ ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “ บ้านหนองสองตอน”

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

                                -ทิศเหนือ              ติดต่อกับ                หมู่ 1 บ้านวังลึก หมู่ 2 บ้านใหม่ฝั่งคลอง

                                -ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ                ตำบลบ้านด่าน

                                -ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ                หมู่ 7 บ้านหนองตูม , ตำบลหนองหญ้าปล้อง

                                -ทิศใต้                    ติดต่อกับ                หมู่ 5 บ้านหนองป่าแต้ว , ตำบลหนองหญ้าปล้อง

การปกครอง(การแบ่งคุ้มต่างๆ)

 

                                มีทั้งหมด 7 คุ้ม

ลักษณะภูมิประเทศ

 

                                บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านด่านลานหอย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา สภาพอากาศค้อนข้างแห่งแล้ง ประกอบกับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้น้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ แห้งแล้งในฤดูแล้ง ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

ประชากร/ครัวเรือน  (ทะเบียนราษฎร์และจปฐ.)

                               

                                ประชากรทั้งหมด                580         คน

                                ชาย                                         289         คน

                                หญิง                                       291         คน

                                จำนวนครัวเรือน                  147         ครัวเรือน

ข้อมูลแหล่งน้ำ

                               

                                บ่อบาดาล              3              บ่อ

                                บ่อน้ำตื้น               14           บ่อ

                                สระหนอง            1              แห่ง

                                คลอง                      2              แห่ง

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

                                1.นายนิวัฒน์          มิ้มทอง

                                2.นายประชิด         พรมมี                

คณะกรรมการหมู่บ้าน

 

                                1.นายประดิษฐ    ชื่นแจ้ง                  กำนัน

                                2.นายสนิท           ชื่นแจ้ง                  สารวัตรกำนัน

                                3.นายเอนก           เอมอ่ำ                    สารวัตรกำนัน

                                4.นายประจบ       ลบเลื่อน                ผู้ช่วย

                                5.นางวิเชียร         คชาธาร                 ผู้ช่วย

                                6.นายสนัด            เข็มคง                    สมาชิก อบต.

                                7.นายบุญยืน        อ่ำอุ่น                     แพทย์ประจำตำบล

                                8.นายโยค             ยองแตน                กรรมการ

                                9.นายทวิน            หมื่นรัก                 กรรมการ

                                10.นายอุดม          แสงสว่าง              กรรมการ

                                11.นายดับ             อิ่มหนำ                  กรรมการ

                                12.นายฉิ่ง             ปันใจ                     กรรมการ

                                13.นางลำพิน       เปรมแก้ว               กรรมการ

                                14.นายถวิล           ค้อมทอง                กรรมการ

                                15.นายสิทธินนท์ ก้อนแก้ว             กรรมการ

                                16.นายจันทน      อิ่มหนำ                  กรรมการ

 

อปพร.

 

                                1.นายประดิษฐ    ชื่นแจ้ง

                                2.นางอนุช            พรมมี

                                3.นางน้อย            พรมมี

                                4.นางถนอม         เอมอิ่ม

                                5.นายลำพูน         เปรมแก้ว

                                6.นายดิษฐ            เขียวสีทอง

                                7.นายสังวาลย์      รักนาค

                                8.นางวิเชียร         คชาธาร

                                9.นายสนัด            เข็มคง

                                10.นายก้าน          สอสุดใจ

                                11.นายอำบอน     ชมกลาง

                                12.นายสุเมฆ        พุ่มทอง

 

ตำรวจบ้าน

                                1.นายชัน              พรมมี

                                2.นายไพริน         อุ่นนุช

                                3.นายทองใหม่    มีวัน

                                4.นายท้อน            ยองแตน

                                5.นายประจวบ     พรมเรือง

                                6.นายสิริกร          อิ่มหนำ

                                7.นายณัฐพล        ยมนา

                                8.นายก้าน             สอสุดใจ

                                9.นายสุเมฆ          พุ่มทอง

หมอดิน

                                1.นางจิตตา           พึ่งพัก

                                2.นางฉลอย          โตพ่วง

อาสาปศุสัตว์

                                1.นายก้อม            ลีรัก

                                2.นายประจบ       ลบเลื่อน

อสม.

                                1.นางวิเชียร         คชาธาร                 ประธาน

                                2.นางพนม           ลีรัก                        รองประธาน

                                3.นางอนุช            พรมมี                    เลขานุการ

                                4.นางนงลักษณ์   พุ่มทอง                  เหรัญญิก

                                5.นางตู้                  อ่วมบุตร                กรรมการ

                                6.นางฉลอย          หมื่นรัก                 กรรมการ

                                7.นายดับ               อิ่มหนำ                  กรรมการ

                                8.นายชอบ            อุ่นนุช                    กรรมการ

                                9.นายอุดน            แสงสว่าง              กรรมการ

                                10.นายผิว             จันทร์มี                  กรรมการ

                                11.นางจารนัย      ลีรัก                        กรรมการ

ผู้นำ อช.

                                1.นายสนัด            เข็มคง

                                2.นางนงลักษณ์   พุ่มทอง

อาสาสมัครป้องกันภัย

                                1.นายไพริน         อุ่นนุช

                                2.นายพรพิชิต      โตพ่วง

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

                                หมายเลขบัญชีธนาคาร      404 – 2 – 18552 – 2

                                จำนวนเงินทั้งหมด            

                                คณะกรรมการ กข.คจ.

                                1.นายประดิษฐ    ชื่นแจ้ง                  ประธาน

                                2.นางวิเชียร         คชาธาร                 รองประธาน

                                3.นางอนุช            พรมมี                    เหรัญญิก

                                4.นายดับ               อิ่มหนำ                  กรรมการ

                                5.นายประจบ       ลบเลื่อน                กรรมการ

                                6.นายทวิน            หมื่นรัก                 กรรมการ

                                7.นายโยค             ยองแตน                กรรมการ

                                8.นายรวม             พรมมี                    กรรมการ

                                9.นายอุดม            แสงสว่าง              กรรมการ

                                10.นายถวิล           ค้อมทอง                กรรมการ

                                11.นายก้าน          สอสุดใจ                กรรมการ

                                12.นายสิทธินนท์ ก้อนกิน               กรรมการ

กองทุนหมู่บ้าน

                                หมายเลขบัญชีธนาคาร 04-2601-20-091211-5

                                จำนวนเงินทั่งหมด 1,084,223 บาท

                                คณะกรรมการกองทุนเงินล้าน

                                1.นายประดิษฐ์    ชื่นแจ้ง                  ประธาน

                                2.นายคัน               อิ่มหนำ                  รองประธาน

                                3.นายชวน            อุ่นนุช                    กรรมการ

                                4.นายก้าน             สอสุดใจ                กรรมการ

                                5.นางสุที               ขัดวาน                   กรรมการ

                                6.นางจิตตา           พึ้งพัก                    กรรมการ

                                7.นางโสนน้อย    อิ่มหนำ                  กรรมการ

                                8.นางนงลักษณ์   พุ่มทอง                  เลขานุการ

                                9.นางจิราภรณ์     แอนบัว                  เหรัญญิก              

 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

 

                                หมายเลขบัญชีธนาคาร 04-2601-20-083090-9

                                จำนวนเงินทั้งหมด 766,300 บาท

                                คณะกรรมการปัจจุบัน

                                ฝ่ายอำนวยการ

                                1.นางวิเชียร         คชาธาร                 ประธาน

                                2.นางรวม             พรมมี                    รองประธาน

                                3.นางอนุช            พรมมี                    เหรัญญิก

                                4.นางเพญวรรณ  พรมเรือง               เลขานุการ

                                5.นางพนม           ลีรัก                        ผู้ช่วยเลขานุการ

                                6.นางสนัด            เข็มคง                    ปฏิคม

                                ฝ่ายตรวจสอบ

                                1.นายชวน            อุ่นนุช                    ประธาน

                                2.นายแดง             คำฟอง                   เลขานุการ

                                3.นายประภาส     สุขอ้น                    กรรมการ

                                ฝ่ายเงินกู้

                                1.นายดับ               อิ่มหนำ                 

                                2.นายบุญเลิศ       ก้อนหิน

                                3.นายโยค             ยองแตน

                                ฝ่ายส่งเสริม

                                1.นายก้าน             สอสุดใจ

                                2.นายผิว                จันทร์มี

                                3.นางปราณี          ลบเลื่อน

                                4.นางอุบล            น้อยผล

กองทุนสตรี

                                หมายเลขบัญชีธนาคาร 404-2-14987-4

                                จำนวนเงินทั่งหมด 61,778 บาท

                                คณะกรรมการ

                                1.นางวิเชียร         คชาธาร                 ประธาน

                                2.นางรวม             พรมมี                    รองประธาน

                                3.นางปราณี          ลบเลื่อน                เหรัญญิก

                                4.นางนงลักษณ์   พุ่มทอง                  เลขานุการ

                                5.นางสาลี่             โตพ่วง                   กรรมการ

                                6.นางน้อย            ชื่นแจ้ง                  กรรมการ

                                7.นางสมาน         เคลือบมาก            กรรมการ

                                8.นางละออ          กำเนิด                    กรรมการ

                                9.นางสมบัติ         อ่วมกลิ่น               กรรมการ

                                10.นางอรณี          เอี่ยมมา                  กรรมการ

                                11.นางจันทร์       เจริญสุข                 กรรมการ

                                13.นางลำจวน      สระแก้ว                กรรมการ

                                14.นางฉลอย        หมื่นรัก                 กรรมการ

ศูนย์ประชาสงเคราะห์ประชาหมู่บ้าน

                                1.นายประดิษฐ์    ชื่นแจ้ง

                                2.นายประจบ       ลบเลื่อน

                                3.นางรวม             พรมมี

                                4.นายทวิน            หมื่นรัก

                                5.นายโยค             ยองแตน

                                6.นายอุดม            แสงสว่าง

                                7.นางวิเชียร         คชาธาร

                                8.นางฉิ่ง               ปันใจ

                                9.นายสนัด            เข็มคง

กลุ่มผู้ใช้น้ำ

                                1.นายประดิษฐ์    ชื่นแจ้ง                  ประธาน

                                2.นายประจบ       ลบเลื่อน                รองประธาน

                                3.นายทวิน            หมื่นรัก                 เหรัญญิก

                                4.นางรวม             พรมมี                    เลขานุการ

                                5.นายดับ               อิ่มหนำ                  กรรมการ

                                6.นางวิเชียร         คชาธาร                 กรรมการ

                                7.นายสิทธินนท์  ก้อนหิน                 กรรมการ

                                8.นายก้าน             สอสุดใจ                กรรมการ

                                9.นายสนัด            เข็มคง                    กรรมการ

                                10.นายจันทน      อิ่มหนำ                  กรรมการ

                                11.นายชอบ          อุ่นนุช                    กรรมการ

                                12.นายประจวบ   พรมเรือง               กรรมการ

                                13.นายฉิ่ง             ปันใจ                     กรรมการ

                                14.นายอุดม          แสงสว่าง              กรรมการ

                                15.นางพนม         ลีรัก                        กรรมการ

กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค

 

                                1.นายประดิษฐ์    ชื่นแจ้ง                  ประธาน

                                2.นายดับ               อิ่มหนำ                  รองประธาน

                                3.นางสาย             สอสุดใจ

                                4.นายเปลื่อง         เกตุเล็ก

                                5.นายสนิท           อ่ำอุ่น

                                6.นางเฉย              พรมเรือง

                                7.นายเสาว์            มิ้มทอง

                                8.นางรุ่งนภา        น้ำเงิน

                                9.นายพยุง             วงศ์จ๋า

                                10.นางลำยวน      มิ้มทอง

                                11.นางวันเพ็ญ    เพชรสุข

                                12.นางบุนผา       ดิชสวน

                                13.นายชอบ          อุ่นนุช

                                14.นายไพริน       อุ่นนุช

                                15.นางสาลี่           โตพ่วง

                                16.นายก้อน          ลีรัก

                                17.นายทองพัว     พรมเรือง

                                18.นางรวม           พรมมี

                                19.นางวิเชียร       คชาธาร

                                20.นายชิด             ทะวัน

แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

โครงการที่หมู่บ้านขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

1. การคมนาคม

                        (1) ปรับปรุงถนนลูกรังทุกสาย

                        (2) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ช่วยรวม พรมมี ยาว 400 เมตร กว้าง 4 เมตร

                        (3) ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านหนองสองตอน 300 เมตร กว้าง 4 เมตร

                        (4) ซ่อมแซมถนนลาดยาง 2 สาย   (อันดับ 1)

 

2. น้ำอุปโภค - บริโภค

                        (1) ก่อสร้างฝายน้ำล้น 2 จุด บ้านทุ่งยาว - หลังบ้านนายป๊อก

                        (2) ปรับปรุงประปาหลังบ้านหมอยืน (รพช.)   (อันดับ 2)

                        (3) ขุดบ่อน้ำตื้น

                        (4) ขุดบ่อบาดาล

                        (5) วางท่อหน้าปั้ม หมู่ 4

                        (6) ขุดลอกคลองแห้ง ยาว 400 เมตร กว้าง 18 เมตร

 

3. ด้านการเกษตร

                        (1) กองทุนพันธ์ข้าว   (อันดับ 3)

                        (2) พันธ์หญ้า

 

4. ด้านไฟฟ้า

                        (1) ขยายเขตไฟฟ้า 3 จุด

                        (2) ไฟรายทาง 10 จุด

                        (3) เสียงตามสาย

 

5. ด้านการศึกษา

                        - ขอสนับสนุนทุนการศึกษา  

 

6. ด้านสาธารณสุข

                        (1) ป้องกันโรคไข้เลือดออก ,ไข้เลือดออก ,พิษสุนัขบ้า

                        (2) การออกกำลังกาย

 

7. วัฒนธรรม ประเพณี

                        - ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา ลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

 

8. การประมง

                        - พันธุ์ปลาดุก ,ปลานิล ,ปลาจาระเม็ด ,ปลาตะเพียน ,ปลาทับทิม

 

9. สิ่งแวดล้อม

                        (1) สร้างสวนสาธารณะ

                        (2) เตาเผาขยะ

 

10. ส่งเสริมอาชีพ

                       (1) ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค   (อันดับ 5)

                        (2) ส่งเสริมอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงทำกินทำใช้ (หมู่บ้านทำเอง)

                        (3) ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา

 

11. ปัญหาอื่น ๆ

                       (1) สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4

                        (2) เอกสารสิทธิ์ที่ดิน