ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

แผนชุมชน หมู่ที่ 3

แผนชุมชน หมู่ 3 บ้านสองชั้น

ประวัติความเป็นมาของหมู่ 3 บ้านสองชั้น

 

                        ประวัติความเป็นมาในหมู่บ้านสองชั้น เดิมทีมีนายเชื้อ สรรพานิช เข้ามาทำไร่อยู่ในที่นั้น และได้ปลูกบ้านสองชั้นให้คนงานอยู่ ต่อมาได้มีคนในบ้านวังลึกเข้ามาจับที่ทำกินไม่กี่ราย ต่อมาก็มีชาวบ้าน อำเภอศรีสำโรงเข้ามาทำมาหากินอยู่ในเขต บ้านสองชั้นและได้ปลูกบ้านกันเป็นกลุ่มข้างบ้านสองชั้น ต่อมาก็มีชาวบ้าน อำเภอสวรรคโลกเข้ามาทำกินและปลูกบ้านอยู่ติดกับบ้านสองชั้นจนกระทั้งเป็นกลุ่มใหญ่ ทุกคนที่ผ่านไปมาจึงเรียกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสองชั้น ตลอดจนถึงปัจจุบันนี้

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

                                1.ทิศเหนือ                            ติดต่อ     ติดหมู่ 3 บ้านวังหินตำบลตลิ่งชัน

                                2.ทิศใต้                                  ติดต่อ     ติดหมู่ 2 บ้านใหม่ฝั่งคลองตำบลวังลึก

                                3.ทิศตะวันออก                    ติดต่อ     ติดหมู่   บ้านด่านตำบลบ้านด่าน

                                4.ทิศตะวันตก                      ติดต่อ     ติดหมู่ 1 บ้านวังลึกตำบลวังลึก

การปกครอง (การแบ่งคุ้มต่างๆ)

                                การปกครองของหมู่ 3 บ้านสองชั้นตำบลวังลึก มีความสงบเรียบร้อยประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และไม่มียาบ้า ,กัญชา ,ยาฝิ่น ไม่มีผู้เล่นไม่มีผู้ขายและได้จัดตั้งคุ้มไว้ 8 คุ้ม

                                คุ้มที่ 1 คุ้มศรีเจริญ

                                คุ้มที่ 2 ชุมชนสัมพันธ์

                                คุ้มที่ 3 คุ้มชวนชมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

                                คุ้มที่ 4 ฟ้าไสต้านภัยยาเสพติด

                                คุ้มที่ 5 พัฒนาใจตนทุกคนปลอดยาเสพติด

                                คุ้มที่ 6 สองชั้นพัฒนาต้านยาเสพติด

                                คุ้มที่ 7 ชุมชนพัฒนาต้านยาเสพติด

                                คุ้มที่ 8 ร่วมใจร่วมใจเสพติด

                                ทุกคุ้มให้ความร่วมมือในหมู่บ้านเป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือทุกด้านไม่ว่าจะทางราชการและหมู่บ้าน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                                ทิศเหนือมีภูเขาทิศใต้มีภูเขาล้อมรอบ ตอนกลางเป็นที่ราบมีประชากรทำไร่ทำนาปลูกผักผลไม้

ประชากร/ครัวเรือน (ทะเบียนราษฎรและจปฐ.)

                                จำนวนครัวเรือน  185 ครัวเรือน

                                มีประชากร   647 คน แยกเป็น ชาย 340 คน หญิง 307 คน

อาชีพหลัก/อาชีพรอง

                                อาชีพหลัก            ทำไร่ ทำนา

                                อาชีพรอง              เลี้ยงวัว

ข้อมูลแหล่งน้ำ

                                บ่อน้ำตื้น               17 บ่อ

                                บ่อน้ำบาดาล         20 บ่อ

                                คลอง                      6 คลอง

                                สระ                        25 แห่ง

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

                ผู้ใหญ่บ้านคนแรก              1.นายสมัย            น้อยผล                  ผู้ใหญ่บ้าน

                                                                2.นายอุบล            จ้อยม่วง                 ผู้ช่วย

                                                                3.นายทองพันธ์   เอกรถ                    ผู้ช่วย

                ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2              1.นายณรงค์          อิ่มเที่ยง                 ผู้ใหญ่บ้าน

                                                                2.นายประเสริฐ   ศรีสว่าง                 ผู้ช่วย

                                                                3.นายธิติกรณ์       สุริยะวงค์              ผู้ช่วย

                ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 3               1.นายโตก             พละทรัพย์            ผู้ใหญ่บ้าน

                                                                2.นายธิติกรณ์       สุริยะวงค์              ผู้ช่วย

                                                                3.นายสิทธิชัย       มิ้มทอง                  ผู้ช่วย

 

                ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 4               1.นายชิน              ปั้นสังข์                  ผู้ใหญ่บ้าน

                                                                2.นายเสริม           พรมมี                    ผู้ช่วย

                                                                3.นางสนา            หล้ามูล                  ผู้ช่วย

                ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 5               1. นายฉลอง         ศรชัย                      ผู้ใหญ่บ้าน

                                                                2.นายเตี้ย              ขำพิษ                     ผู้ช่วย

                                                                3.นายจารึก           พุ่มชุ่ม                    ผู้ช่วย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

                                1. นายพิน                             อยู่คร

                                2. นายวันเฉลิม                       พรมมั่น

คณะกรรมการหมู่บ้าน

                                1.นายฉลอง          ศรชัย                      ประธานกรรมการ

                                2.นายจารึก           พุ่มชุ่ม                    รองประธาน

                                3.นายประจวบ     พุ่มชุ่ม                    รองเลขา

                                4.นายทองเพียน  อยู่คร                      ฝ่ายกิจการ

                                5.นายเตี้ย              ขำพิษ                     เลขานุการ

ฝ่ายกิจการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

                                1.นายฉลอง          ศรชัย                                      2.นายพิธาน         จ้อยม่วง

                                3.นายชัยสิทธิ์       พรมเอียม                              4.นายสุชิน           เรืองศรี

                                5.นายเฉลา            แก้วเนย

ฝ่ายการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                                1.นายฉลอง          ศรชัย                                      2.นายพิธาน         จ้อยม่วง

                                3.นายชัด               วันดี                                        4.นายอิฐ               หล่องคำ

                                5.นายดิเรก            ศรชัย

 

ฝ่ายกิจการคลัง

                                1.นายยงยุทธ        สุวรรณวงค์                           2.นายสิงห์            อยู่นัด

                                3.นายสมร            แสนผ่องจันทร์                    4.นางประเสริฐ   พะยอม

                                5.นางสนา            หล้ามูล

ฝ่ายกิจการสาธารณะสุข

                                1.นางจรรยา         กลิ่นถือศิล                             2.นางชมอ้อ         มั่งคั่ง

                                3.นางเถาวัลย์       ทองจันทร์                             4.นางลำภู             ศรชัย

                                5.นางเพยาว์         พุ่มชุ่ม

ฝ่ายศึกษาและวัฒนะธรรม

                                1.นางเฉลา            สุริยะวงค์                              2.นางมะลิ            บุญมี

                                3.นายเสมอ           อินสวน                                 4.นายอุบล            ศรชัย

                                5.นายพยอม         รอดบวบ

ฝ่ายสวัสดิการและสังคม

                                1.นายธีรเชษฐ      บุญมี                                      2.นายฉลาด          บุญมี

                                3.นายสหทัย         บัวทอง                                   4.นางสัมฤทธิ      ไทยกลาง

                                5.นางหนู่ต่าย       จ้อยม่วง

ฝ่ายกิจการสตรี

 

                                1.นางลำพา           พละทรัพย์                            2.นางเฉลย           เพชรคง

                                3.นางลาวัลย์         มิ้มทอง                                  4.นางมานัส         พะยอม

                                5.นางสวงษ์          พุ่มชุ่ม

อปพร.

                                1.นายดิเรก            ศรชัย                                      2.นายจตุพร          ศรชัย

                                3.นายนิรุตร์          เพชรคง                                 4.นายประจิน       พุ่มชุ่ม

                                5.นายสมชาย       อยู่คร                                      6.นายมานิตร       ศรีชัย

ตำรวจบ้าน

                                1.นายชัด               วันดี                                        2.นายจำเริย          ส่งติ่น

                                3.นายวิชิต             ยิ้มทอง                                   4.นายมหาโชค    พลมั่น

                                5.นายพรมพร      อ่วมบุตร                                6.นายสมร            แสนผ่องจันทร์

                                7.นายวิน               ยิ้มยวน                                   8.นายวิรัตร           อ่อนศรี

                                9.นายจารึก           พุ่มชุ่ม                                    10.นายจำรัศ         อิ่มเที่ยง

หมอดิน

                                1.หมอดินตำบล                   นายธิติกรณ์          สุริยะวงค์

                                2.หมอดินหมู่บ้าน               นายเตี้ย                  ขำพิษ

อาสาปศุสัตว์

                                1.นายธิติกรณ์       สุริยะวงค์

อสม.

                                1.นางจรรยา         กลิ่นถือศิล                             2.นางชมอ้อ         มั่งคั่ง

                                3.นางเถาวัลย์       ทองจันทร์                             4.นายทองเพียร   อยู่คร

                                5.นางเพยาว์         พุ่มชุ่ม                                    6.นางเฉลิม           อยู่คร

                                7.นางสมัย            ศรชัย                                      8.นางทองดี          พุ่มชุ่ม

                                9.นางสายลม        จันมณี                                    10.นางทองอี๋        บุญมี

                                11.นางออย           แก้วเนย                                 12.นางลำไพร      แสงสว่าง

คณะกรรมการแม่บ้าน/ก.พ.สม.

                                1.นางลำพา           พละทรัพย์                            2.นางลำภู             ศรชัย

                                3.นางสมหมาย    ศรีชัย                                      4.นางลาวัลย์         มิ้มทอง

                                5.นางเฉลาะ         สุริยะวงค์                              6.นางเฉลย           เพชรคง

                                7.นางเถาวัลย์       ทองจันทร์                             8.นางละออ          คำเย

                                9.นางมานัส         พะยอม                                  10.นางจริยา         วันดี

                                11.นางสวงค์        พุ่มชุ่ม                                    12.นางกุหลาบ     ปั้นสังข์

                                13.นางลำพู          ชาญศึก                                  14.นางเสมียน     อยู่คร

                                15.นางเพยาว์       พุ่มชุ่ม

กองทุนสตรี

 

                                หมายเลขบัญชีธนาคาร 404-217453-1 ธนาคารทหารไทยจำกัด สาขาบ้านด่านลานหอย

                                จำนวนเงินทั้งหมด             61,500 บาท

                                คณะกรรมการจำนวนทั้งหมด 15 คน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

                                หมายเลขบัญชีธนาคาร 04-2601-20-092062-4   ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย

                                จำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

                                มีสมาชิกทั้งหมด               คน

                                คณะกรรมการจำนวน               คน

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (ก.ข.คจ.)

 

                                หมายเลขบัญชีธนาคาร 009-281533-7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     สาขาสุโขทัย

                                จำนวนเงินทั้งหมด 280,000 บาท

                                คณะกรรมการจำนวน 9 คน

 

กองทุนหมู่บ้าน

 

                                หมายเลขบัญชีธนาคารเล่มที่ 104-2601-20-091359-8 ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย

                                จำนวนเงินทั้งหมด 1,054,900 บาท

ศักยภาพของชุมชน/หมู่บ้าน

                                ประชากรทำไร่ทำกันเป็นส่วนมาก แต่ไม่ได้รับผลผลิตเท่าที่ควรเพราะต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักฝยฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล

สภาพปัญหาของชุมชน/และหมู่บ้าน

                                ปัญหาของหมู่บ้านผลผลิตราคาต่ำ ราคาถูกแต่ต้นทุนสูงราคาของในตลาดแพงค่ายาค่าปุ๋ยและอุปกรณ์ใช้ในการเกษตรก็ขึ้นราคา

สาเหตุแนวทางแก้ไขปัญหา

                                ยากให้หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานไหนก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรหรือประชาชนช่วยให้เกษตรราคาสูง ต้นทุนต่ำ

โครงการที่แก้ไขปัญหา

                                อยากให้ทางรัฐบาลช่วยขุดลอกคลองหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกษตรกรสามารถใช้น้ำได้ ตลอดปี

แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

โครงการที่หมู่บ้านขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

1. การคมนาคม

                        (1) ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายลานผักไร ระยะทาง 1,500   เมตร   (อันดับ 5)

                        (2) ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายทางเข้าบ้านนายสนอง ระยะทาง 300 เมตร   (อันดับ 2)

                        (3) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกำนันโตก ระยะทาง 1,500 เมตร   (อันดับ 3)

                        (4) ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นายรวย ระยะทาง 300 เมตร

                        (5) ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายกำไร ระยะทาง 150 เมตร

        (6) ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นายรวย – ถนนลาดยางบ้านสองชั้น ระยะทาง 1,500 เมตร  

                                                                                                                            (อันดับ 4)

                        (7) ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายทองหล่อ ระยะทาง 1,500 เมตร

                        (8) ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายเทิง พร้อมวางท่อ ระยะทาง 200 เมตร

2. น้ำอุปโภค - บริโภค

                        (1) ขุดลอกคลองแห้ง ยาว 1,500 เมตร กว้าง 20 เมตร ลึก 3 เมตร   (อันดับ 1)

                        (2) ปรับปรุงฝาย 1 ตัว

 

3. ด้านการเกษตร

                        -   ขอสนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าว แม่แป๊ด ,จัมโบ้ กินนรี

 

4. ด้านไฟฟ้า

                        (1) ขอขยายเขตไฟฟ้า จากสระหลวง - บ้านนายแห้ง

                        (2) ไฟรายทาง 16 จุด

 

5. ด้านการศึกษา

                        - ขอสนับสนุนทุนการศึกษา บุตร – หลาน

 

6. ด้านสาธารณสุข

                        - ป้องกันโรคไข้เลือดออก ,โรคพิษสุนัขบ้า ,โรคติดต่อต่าง ๆ

 

7. วัฒนธรรม ประเพณี

                        - งานประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา ลดน้ำผู้สูงอายุ

8. การประมง

                        - พันธุ์ปลา ปลาดุก ,ปลาจาระเม็ด ,ปลาทับทิม ,ปลานิล    

 

11. ปัญหาอื่น ๆ

                        - เอกสารสิทธิที่ดิน