ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

แผนชุมชน หมู่ที่ 2

แผนชุมชน หมู่ 2 บ้านใหม่ฝั่งคลอง

ประวัติความเป็นมาของ หมู่ 2 บ้านใหม่ฝั่งคลอง

 

                        ประวัติหมู่บ้าน    หมู่ที่ 2     บ้านใหม่ฝั่งคลองเดิมมี่ผู้อาศัยอยู่ไม่กี่ครัวเรือน       มีครอบครัว

1.นางทองเพียร เอกรถ   2.นางเขียว อ่ำอุ่น   3. นางจาก เอี่ยมสะอาด 4.นายเผื่อน เพ็งอำไพ                         5.นางย้าย   มิ้มทอง   ในสมัยนั้นไม่มีโงสีข้าวต้องใช้ตำข้าวกินใช้ควายไถนา ใช้เกวียนลากข้าวมานวด โดยใช้ควายนวด ต่อมาได้มีลูกหลานเพิ่มขึ้นจึงมีครัวเรือนเกิดขึ้นอีกหลายหลังคาเรือนซึ่งอาศัยอยู่ฝั่งคลองแม่ลำพัน ต่อมาสมัยลูกหลานได้เจริญขึ้นมีโรงสีข้าว มีรถไถนา มีถนนมีสะพานข้ามคลอง   และได้มีคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่มากขึ้น จึงเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้นและมีอีกหมู่บ้านหนึ่งเรียกหมู่บ้านของเราว่า บ้านฝั่งคลองเช้าเย็นก็จะเรียกหากันคนละฝั่งคลองอยู่เสมอๆ และก็ได้แยกหมู่บ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านใหม่ฝั่งคลองจนถึงปัจจุบันนี้

 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

 

1.ทิศเหนือ            ติดต่อ หมู่ 3 บ้านสองชั้น ตำบลวังลึก

2.ทิศตะวันออก    ติดต่อ ตำบลบ้านด่าน

3.ทิศใต้                  ติดต่อ หมู่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลวังลึก

4.ทิศตะวันตก      ติดต่อ คลองแม่ลำพัน

 

การปกครอง ( การแบ่งคุ้มต่าง ๆ )

 

คุ้มที่ 1  นายแหวง              จ้อยม่วง               เป็นหัวหน้าคุ้ม

คุ้มที่ 2  นายสมจิตร           อ่อนสี            เป็นหัวหน้าคุ้ม

คุ้มที่ 3  นายสวัสดิ์             อินทร์จันทร์      เป็นหัวหน้าคุ้ม

คุ้มที่ 4  นายสมชาย           อยู่ท่วม             เป็นหัวหน้าคุ้ม

คุ้มที่ 5  นางอ้อย                 แก้วถึง                   เป็นหัวหน้าคุ้ม

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

                        ภูมิประเทศมีลักษณะราบลุ่มมีป่าบ้างเป็นบางส่วน เหมาะกับการทำการเกษตร ทำนาทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ทำสวน และมีคลองแม่ลำพันไหลผ่านสามารถใช้น้ำในการทำการเกษตรได้

 

 

ลักษณะภูมิอากาศ

 

                                ลักษณะภูมิอากาศมีสามฤดูด้วยกัน คือ ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูร้อน แต่ไม่ค่อนเป็นไปตามฤดูการ เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลายมากขึ้นจึงทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูการ พอถึงหน้าร้อนก็ร้อนมากแห้งแล้งมองไปทางไหนก็แดงไปหมด

ประชากร/ครัวเรือน (ทะเบียนราษฎรและจปฐ.)

 

มีครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน ชาย 220 คน หญิง 211 คน รวม 431 คน

อาชีพหลัก/อาชีพรอง

 

                                อาชีพหลัก            ทำไร่ ทำนา

                                อาชีพรอง              รับจ้างทั่วไป

ข้อมูลแหล่งน้ำ

 

                                บ่อน้ำตื้นทั้งหมด 13 บ่อ

                                บ่อบาดาล 2 บ่อ

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

 

                                นายสลวย              บุญคล่ำ                  ผู้ใหญ่บ้าน

                                นายสวัสดิ์             อินทร์จันทร์          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                                นายสายยัน           ลีรัก                        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

                                1.นายสัญญา        น้อยผล

                                2.นางสาวณิชกานต์  วงษ์จ่า

 

คณะกรรมการหมู่บ้าน

 

                                1.นายสลวย          บุญคล่ำ                  ตำแหน่ง                ประธาน

                                2.นายสวัสดิ์          อินทร์จันทร์          ตำแหน่ง                รองประธาน

                                3.นายสายยัน        ลีรัก                        ตำแหน่ง                กรรมการ

                                4.นายสมจิตร       อ่อนสี                    ตำแหน่ง                กรรมการ

                                5.นายสามารถ      รักอาจ                    ตำแหน่ง                กรรมการ

                                6.นายแหวง          จ้อยม่วง                 ตำแหน่ง                กรรมการ

                                7.นายหลง            เคลือบแก้ว            ตำแหน่ง                กรรมการ

                                8.นายทวย             มิ้มทอง                  ตำแหน่ง                กรรมการ

                                9.นายไหล            นาคคุ้ม                  ตำแหน่ง                กรรมการ

อปพร.

 

                                1.นายทองดี          แก้วถึง                   2.นายไหล            นาคคุ้ม

                                3.นายสมชาย       อยู่ท้วม                   4.นายพิเชษฐ       ไทยมี

ตำรวจบ้าน

 

                                1.นายบันเทิง        ไทยมี                     2.นายสามารถ      รักอาจ

                                3.นายสุขสัน         หล่องคำ                4.นายอานน         อ่อนศรี

                                5.นายเดี้ยว            อึ่งฮวบ                   6.นายสมจิตร       อ่อนสี

                                7.นายเริง               อยู่คร                      8.นายวันชัย          ใจวงค์ก้อน

                                9.นายชยผล          แย้มเย็น                 10.นายคำปัน       นุ่มพา

หมอดิน

 

                                นางพยนต์             แน่งน้อย

 

อาสาปศุสัตว์

 

                                นายทวย                 มิ้มทอง

อสม.

 

                                1.นางสนอง         อ่อนสี                    2.นางแจ๋ว             ใคร้บุญโต

                                3.นางศศิธร          บุญลือ                    4.นางบุญยืน        ใคร้บุญโต

                                5.นางกฤษณา       ไทยมี                     6.นางพยนต์         แน่งน้อย

                                7.นางสนาม         จ้อยม่วง                 8.นายไหล            นาคคุ้ม

ผู้นำ อช.

 

                                1.นายเตือนใจ      อ่วมบุตร                                2.นางพยน            แน่งน้อย

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)

 

                หมายเลขบัญชีธนาคาร      044 – 2 – 18933 – 4 ธนาคารทหารไทย สาขาบ้านด่านลานหอย

               จำนวนเงินทั้งหมด 285,625 บาท

คณะกรรมการ กข.คจ. 9 คน

 

                1.นายสลวย          บุญคล่ำ                                  ตำแหน่ง                ประธาน                               

2.นายสวัสดิ์          อินทร์จันทร์                          ตำแหน่ง                รองประธาน

3.นายสายยัน        ลีรัก                                        ตำแหน่ง                กรรมการ

4.นายสมจิตร       อ่อนสี                                    ตำแหน่ง                กรรมการ

5.นายสามารถ      รักอาจ                                    ตำแหน่ง                กรรมการ

6.นายแหวง          จ้อยม่วง                                 ตำแหน่ง                กรรมการ

7.นายทวย             มิ้มทอง                                  ตำแหน่ง                กรรมการ

8.นางหลง            เคลือบแก้ว                            ตำแหน่ง                กรรมการ

9.นาบไหล            นาคคุ้ม                                  ตำแหน่ง                กรรมการ

กองทุนหมู่บ้าน

 

หมายเลขบัญชีธนาคารเล่มที่ 1   04 – 2601 – 20 – 091356 – 1 ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย

จำนวนเงินทั้งหมด 1,086,156.57 บาท

หมายเลขบัญชีธนาคารเล่มที่ 2 04 – 2601 – 20 – 091355 – 2 ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย

จำนวนเงินทั้งสิ้น 37,607.96

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

 

หมายเลขบัญชีธนาคาร 404 – 2 – 25547 – 3 ธนาคารทหารไทย

จำนวนเงินทั้งหมด 31,836 บาท

มีสมาชิกจำนวน 40 คน

คณะกรรมการปัจจุบัน จำนวน 5 คน

 

                1.นายสลวย          บุญคล่ำ                  ตำแหน่ง                ประธาน

                2.นายอหวง          จ้อยม่วง                 ตำแหน่ง                เลขา

                3.นางเตือนใจ      อ่วมบุตร                ตำแหน่ง                เหรัญญิก

                4.นายสายยัน        ลีรัก                        ตำแหน่ง                กรรมการ

                5.นายสามารถ      รักอาจ                    ตำแหน่ง                กรรมการ

ศูนย์ประชาสงเคราะห์ประชาหมู่บ้าน

 

หมายเลขบัญชี 009 –2 –55692 – 3 จำนวนเงินทั้งหมด 16,553 บาท

กลุ่มผู้ใช้น้ำ

 

มีกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมด 58 ราย

กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค

 

                1.นายสมจิตร       ไทยมี                     ตำแหน่ง                ประธาน

                2.นายบุญสม        หล่องคำ                ตำแหน่ง                เหรัญญิก

                3.นายแหน่น        อ่อนศรี                  ตำแหน่ง                กรรมการ

                4.นายปรีดา           อ่อนสี                    ตำแหน่ง                กรรมการ

                5.นายจำลอง         ปานทุ่ง                  ตำแหน่ง                กรรมการ

                6.นายวัชระ          หมื่นเข็ม               ตำแหน่ง                กรรมการ

                7.นายชัย               เสือแก้ว                 ตำแหน่ง                กรรมการ

                8.นางทองสิน      ค้อมทอง                ตำแหน่ง                กรรมการ

                9.นายสุขสันต์      หล่องคำ                ตำแหน่ง                กรรมการ

                10.นายสุชาติ        จันทร์สายทอง      ตำแหน่ง                กรรมการ

ประชาหมู่บ้าน

 

                นายบรรจบ           ใคร้บุญโต

กองทุนอาหารหมู่บ้าน

                หมายเลขบัญชี 404 – 2 – 15780 – 2     จำนวนเงินทั้งหมด 312,962.89 บาท

ศักยภาพของชุมชน/หมู่บ้าน

                                มีการพัฒนาหมู่บ้านประชาชนให้ความร่วมมือดี เวลาประชุมหมู่บ้านมีความพร้อมเพียงทุกครั้ง

 

 

สภาพปัญหาของประชาชน/หมู่บ้าน

 

สภาพปัญหาชุมชนหมู่บ้าน

1.แหล่งน้ำ

2.เรื่องพัฒนาในหมู่บ้านทุกด้าน

 

สาเหตุแนวทางแก้ปัญหา

 

สาเหตุคือแก้ไขเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำกินน้ำใช้และการพัฒนาในหมู่บ้านทุก ๆ ด้านปัญหาที่ชุมชนแก้ไขด้วยตนเอง

                                ปัญหาที่แก้ไขด้วยตนเอง

                                -ปัญหากลุ่มเลี้ยงโค

                                -ปัญหากลุ่มออมทรัพย์

                                -ปัญหาการทำไร่

โครงการที่แก้ไขปัญหา

                ขอแหล่งน้ำทำการเกษตร ขอขุดคลองเก็บน้ำแล้วมีฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

โครงการที่หมู่บ้านขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

 

1. การคมนาคม

                        (1) ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองแม่รำพัน - ฝายหมู่ 4 ยาว 2,000 เมตร   (อันดับ 2)

                        (2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหนองหอย – ท่อลอดเหลี่ยม ยาว 4,500 เมตร   (อันดับ 1)

                        (3) ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากบ้านนายสุด หมื่นเข็ม ยาว 400 เมตร

                        (4) ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองขาม - ไร่นายสว่าง แย้มเย็น ยาว 2,500 เมตร

                        (5) ซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร่นางน้ำฝน ปานทุ่ง

                        (6) ซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสาย

 

2. น้ำอุปโภค - บริโภค

                        (1) ก่อสร้างฝายน้ำล้น ไร่นายสามารถ   (อันดับ 3)

                        (2) ขุดลอกคลองขวางตะวัน ยาว 800 เมตร กว้าง 18 เมตร

                        (3) ก่อสร้างฝายน้ำล้น ไร่นายกลึง   (อันดับ 4)

                        (4) ขุดลอกคลองไอ้ดำ ยาว 1,200 เมตร

                        (5) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลองไอ้ดำ สายหนองขาม

 

3. ด้านการเกษตร

                        (1) พันธุ์หญ้า รูซี่ กินนี่สีม่วง ,จัมโบ้

 

4. ด้านไฟฟ้า

                        (1) ไฟรายทาง 15 จุด   (อันดับ 5)

                        (2) ขยายเขตไฟฟ้า บ้านผู้ช่วยสายัณห์

 

5. ด้านการศึกษา

 

6. ด้านสาธารณสุข

                        - ป้องกันโรคไข้เลือดออก   ,พิษสุนัขบ้า ,โรคติดต่อ

 

7. วัฒนธรรม ประเพณี

                        - ประเพณีออกพรรษา เข้าพรรษา อาบน้ำผู้สูงอายุ ,แห่เทียนพรรษา

 

8. การประมง

                        - พันธุ์ปลา ปลานิล ,ปลาดุก ,ปลาสวาย ,ปลาตะเพียน ,ปลาทับทิม ,ปลายี่สก ,

                           ปลาจาระเม็ด

 

9. สิ่งแวดล้อม

                        - เตาเผาขยะ

 

10. ส่งเสริมอาชีพ

                        - เพาะเห็ดฟาง ,เห็ดนางฟ้า