ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

ภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

1. สภาพทั่วไป
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ยกฐานะมาจากสภาตำบลวังลึกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ
เชิงเขา มีเชิงเขาอยู่ทางด้านทิศตะวันตก มีคลองแม่รำพันเป็นคลองสายหลัก ไหลผ่านทางทิศเหนือไปด้านทิศใต้ ไหลลงสู่ตำบลบ้านด่าน น้ำในคลอง
ไม่ไหลตลอดปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเก็บน้ำได้ ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโปร่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

(2) อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

    (2.1) จัดให้มีและและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

    (2.2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    (2.3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

    (2.4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    (2.5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

    (2.6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

    (2.7) คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    (2.8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น

    (2.9) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

    (2.10) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

    (2.11) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

    (2.12) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

    (2.13) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

    (2.14) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

    (2.15) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร

    (2.16) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

    (2.17) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

    (2.18) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

    (2.19) กิจการเกียวกับการพาณิชย์

    (2.20) การท่องเที่ยว

    (2.21) การผังเมือง

 

(3) โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

 1

(4) เขตการปกครองและประชากร
ตำบลวังลึกมีพื้นที่ทั้งหมด 60,000 ไร่ ( 96 ตารางกิโลเมตร ) แบ่งการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน (เป็นพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกทั้งหมด 8 หมู่บ้าน) ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนพื้นที่

ไร่

ตร.กม.

คิดเป็น % ของ พื้นที่ทั้งหมด

1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านวังลึก
บ้านใหม่ฝั่งคลอง
บ้านสองชั้น
บ้านหนองสองตอน
บ้านหนองป่าแต้ว
บ้านหนองตม
บ้านหนองตูม
บ้านชะลาด

5,937.5
4,375
7,500
5,000
3,125
16,875
12,187.5
5,000

9.5
7
12
8
5
27
19.5
8

9.90
7.30
12.5
8.33
5.20
28.13
20.31
8.33

รวม

60,000

96

100

จำนวนประชากร

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านวังลึก
บ้านใหม่ฝั่งคลอง
บ้านสองชั้น
บ้านหนองสองตอน
บ้านหนองป่าแต้ว
บ้านหนองตม
บ้านหนองตูม
บ้านชะลาด

287
140
226

186

97

218

103

52

422

219

354

289

177

347

127

78

489

234

325

291

171

321

113

74

911

453

679

580

348

668

240

152

รวม

1,309

2,013

2,018

4,031

ประชากรตามข้อมูล จปฐ.

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านวังลึก
บ้านใหม่ฝั่งคลอง
บ้านสองชั้น
บ้านหนองสองตอน
บ้านหนองป่าแต้ว
บ้านหนองตม
บ้านหนองตูม
บ้านชะลาด

181
91
142
116
85
127
56
36

283
149
227
204
146
211
111
58

321
163
229
211
140
215
93
50

604
312
456
415
286
426
204
108

รวม

834

1,391

1,422

2,813

จำนวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านวังลึก
บ้านใหม่ฝั่งคลอง
บ้านสองชั้น
บ้านหนองสองตอน
บ้านหนองป่าแต้ว
บ้านหนองตม
บ้านหนองตูม
บ้านชะลาด

209
117
187
140
86
157
81
44

333
137
235
202
149
229
74
42

347
168
216
205
125
238
84
40

680
305
481
407
274
467
158
82

รวม

1,021

1,401

1,423

2,824

 

- ข้อมูลเมื่อเดือน ตุลาคม 2560

จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ. 2) ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ช่วงอายุ

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

น้อยกว่า 1 ปี เต็ม
1 ปีเต็ม – 2 ปี
3 ปีเต็ม – 5 ปี
6 ปีเต็ม – 11 ปี
12 ปีเต็ม – 14 ปี
15 ปีเต็ม – 17 ปี
18 ปีเต็ม – 49 ปี
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม
มากว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป

4
27
59
171
93
81
567
134
120

7
27
52
118
82
67
701
161
149

11
54
111
289
175
148
1,268
295
269

รวมทั้งหมด

1,256

1,364

2,620

จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนผู้สูงอายุ

จำนวนผู้พิการ

1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านวังลึก
บ้านใหม่ฝั่งคลอง
บ้านสองชั้น
บ้านหนองสองตอน
บ้านหนองป่าแต้ว
บ้านหนองตม
บ้านหนองตูม
บ้านชะลาด

129
61
85
91
73
91
34
12

4
1
-
2
-
2
1
1

รวม

576

11

2.1.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้

ลำดับ

อาชีพหลัก

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวน(ไร่)

ผลผลิต
(ก.ก./ไร่)

หมายเหตุ

1
2
3

ทำนาปี
ทำนาปรัง
เลี้ยงสัตว์

672
177
341

12,170
1,250
10,675

350
750
-

วัวเนื้อ

หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ได้แก่

ลำดับ

ประเภท

จำนวน

ที่ตั้ง

1
2
3
4
5

ปั๊มน้ำมัน
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด
โรงสี
โรงเหล้าพื้นเมือง
ร้านซ่อมยานยนต์

3
24
8
3
3

หมู่ 1,2,4
หมู่ 1 ,2,3,4,5,6
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8
หมู่ 6 ,7,1
หมู่ 1 , 2,4

2.1.4 การศึกษา

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนครู

รวม

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1
2
3
4
5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดวังลึก
โรงเรียนบ้านวังลึก
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
โรงเรียนบ้านหนองตม
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง (หมู่ 1 – หมู่ 7)

-
13
3
2
-

2
9
7
4
-

2
22
10
6
-

21
259
121
73
-

24
243
56
41
-

45
502
55
32
-

2.1.5 การสาธารณสุข

ลำดับ

ประเภท

จำนวน (แห่ง)

ที่ตั้ง

แพทย์
(คน)

พยาบาล (คน)

1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังลึก

1

หมู่ 1

-

3

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %

2.1.6 การบริการสาธารณะ

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ

จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านวังลึก
บ้านใหม่ฝั่งคลอง
บ้านสองชั้น
บ้านหนองสองตอน
บ้านหนองป่าแต้ว
บ้านหนองตม
บ้านหนองตูม
บ้านชะลาด

3
-
1
1
1
1
1
-

32
23
24
19
8
28
17
9

รวม

8

160

 

2.1.7 อื่น ๆ

ลำดับ

ประเภท

จำนวน

ชื่อ

ที่ตั้ง

1

2

3

วัด

สำนักสงฆ์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2

1

1

วัดวังลึก
วัดหัวฝาย
สำนักสงฆ์บ้านหนองตูม

ที่พักสายตรวจประจำตำบล

หมู่ 1
หมู่ 6
หมู่ 7

หมู่ 1


ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
คลองและทางระบายน้ำธรรมชาติ

ลำดับที่

ชื่อคลอง

ที่ตั้ง

ขนาด

สภาพการใช้งาน

กว้าง

ยาว

ลึกเฉลี่ย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

คลองแม่รำพัน

คลองแสลงพัน

คลองขวางตะวัน

คลองไอ้ดำ

คลองโหลงลาน

คลองลานไขน้ำ

คลองท่าสไบ

คลองทุ่งกระถิน

คลองร้องตะแบก

ม.1,2,3,4 ตำบลวังลึก

ม.1,2,3,4,5,6,7 ตำบลวังลึก

ม.2,3 ตำบลวังลึก

ม.2 ตำบลวังลึก

ม.3 ตำบลวังลึก

ม.5.6 ตำบลวังลึก

ม.5 ตำบลวังลึก

ม.7 ตำบลวังลึก

ม.8 ตำบลวังลึก

12 ม.

18 ม.

20 ม.

18 ม.

12 ม.

18 ม.

20 ม.

20 ม.

6 กม.

4 กม.

3,400 ม.

2 กม.

2 กม.

3.5 กม.

1 กม.

5 กม.

600 ม.

5 ม.

3.5 ม.

3 ม.

3 ม.

2.5 ม.

3 ม.

3 ม.

3 ม.

ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน

ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน

ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน

ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน

ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน

ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน

ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน
ใช้ได้เฉพาะฤดูฝน
ใช้ได้เฉพาะ
ฤดูฝน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ลำดับ

ประเภท

จำนวน

ที่ตั้ง

1
2
3
4
5
7

ฝาย
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
บ่อน้ำตื้นส่วนบุคคล
บ่อบาดาลสาธารณะ
สระเก็บน้ำ
ประปาหมู่บ้าน

10
41
205
15
52
5

หมู่ 1,2,4,5 และ 6
หมู่ 1 – 8
หมู่ 1 – 8
หมู่ 1 – 8
หมู่ 1 – 8
หมู่ 1 ,4, 5,6 และ 7

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายได้

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

 1. หมวดภาษีอากร
  1. ภาษีบำรุงท้องที่
  2. ภาษีโรงเรือน
  3. ภาษีป้าย
  4. ภาษีสรรพสามิต
  5. ภาษีสุรา
  6. ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
  7. อากรฆ่าสัตว์
  8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  9. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

1.10 ค่าอุทธยานแห่งชาติ
1.11 ค่าภาคหลวงแร่
1.12 ค่าปิโตรเลี่ยม
1.13 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
  1. ค่าใบอนุญาตใช้เสียง
  2. ค่าใบอนุญาตการค้าน่ารังเกียจ
  3. ค่าใบอนุญาตการค้าและสะสมอาหาร
 2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
  1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
  2. รายได้จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สิน
 3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5.1 ค่าขายแบบแปลน
5.2 ค่าปรับผิดสัญญา

 

61,553.29
10,701
-
1,260,977.65
345,064.01
275,099
-
-
-
-
9,876.84
328,185.46
-
-
-
-

4,917.66
-

59,900
-

59,581.94
10,701
-
891,360.08
244,979.84
199.955
-
22,972
4,711
1,107,333.22
6,627.21
261,789.70
-
-
-
-

2,563.52
-

54,900
-

72,483.38
10,317
-
1,045,107,86
181,910.72
-
-
20,298
11,710.42
-
10,153.51
234,493
4,962,238.27
-
-
-

-
10,851.09

41,100
87,301.50

รวมเงินรายรับทั่วไป

2,356,274.91

2,967,818.91

6,687,964.75

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับเงินรางวัลในการจัดเก็บภาษี

1,855,159
67,647.36

2,561,509
270,000

2,343,983
-

รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

1,922,808.36

2,831,509

2,343,983

รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น

4,890,627.27

5,698,983.51

9,784,707.75

รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเภท

ลำดับ

รายละเอียด

จำนวนเงิน

รายจ่ายงบกลาง

1
2
3

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสำรองจ่าย

26,606.28
32,806
30,838

รวมรายจ่ายงบกลาง

90,250.28

รายจ่ายประจำ

4
5
6
7
8
9
10
11

เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน

683,397
89,040
302,410
1,070,140
838,505.37
135,153.90
44,989.10
460,550

รวมรายจ่ายประจำ

3,624,185.37

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

12
13

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

375,410
1,701,000

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน (จ่ายจากรายได้)

2,085,410

14

จ่ายจากเงินสะสม

752,760

รวมรายจ่าย

752,760

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

6,552,605.65